Obsah

Přírodovědecké pracoviště

Přehled studií, vědeckovýzkumných úkolů a inventarizačních průzkumů

autor Čestmír Ondráček

1991

Botanický inventarizační průzkum Blzeňského vrchu u Kadaně (1986-1990). – Ms. 3 pp.

1993

Botanicko-ochranářský průzkum rašeliniště Pod Novoveským vrchem a návrh obnovy jeho odlesněné části. – Ms. 20 pp.

Zhodnocení současného stavu vegetace rašelinišť okresu Chomutov a Most z hlediska jejich navrhované ochrany. – Ms. 19 pp.

Botanicko-ochranářský průzkum vojenského prostoru Tisá. – Ms. 7 pp., 1 mapa.

1994

Botanicko-ochranářský průzkum bezlesé části KÚ Nakléřov (okr. Ústí n. L.), včetně dendrologického zhodnocení. - Ms. 19 pp., 1 mapa.

1995

Přírodní park Východní Krušné hory (část v okr. Ústí nad Labem). Botanicko-ochranářský průzkum. – Ms. 24 pp., 1 mapa.

Návrh přirozené obnovy roztěženého Šebestiánského a Schreiberova rašeliniště. Botanicko-ochranářský průzkum a zmapování význačných biotopů v okolí. – Ms. 17 pp., 1 mapa.

1996

Botanicko-ochranářský průzkum vymezeného území Krušných hor v okrese Ústí nad Labem. – Ms. 36 pp., 1 mapa.

Základní botanický výzkum NPR Novodomské rašeliniště. – Ms. 24 pp., 3 mapy.

1997

Botanicko-ochranářský průzkum vymezeného území Krušných hor v okrese Ústí nad Labem. – Ms. 46 pp., 1 mapa.

Botanicko-ochranářský výzkum PR Rač (1996-1997). – Ms. 22 pp., 3 mapy, 19 foto.

1998

Botanicko-ochranářský průzkum PP Mravenčák. – Ms. 18 pp., 4 mapy.

Botanicko-ochranářský průzkum PR Sedlec (1997 – 1998). – Ms. 20 pp., 3 mapy.

Botanicko-ochranářský průzkum navrhované PP Jelení vrch (1997-1998) – Ms. 18 pp., 4 mapy.

Botanicko-ochranářský průzkum PP Slanisko (1997-1998). – Ms. 25 pp., 1 mapa.

1999

Botanicko-ochranářský průzkum navrhované PR Zlatý vrch (1998-1999). – Ms. 23 pp., 4 mapy.

Botanicko-ochranářský průzkum PR Špičák u Krásného Lesa. – Ms. 33 pp., 3 mapy, 14 foto.

Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované PR Polské rašeliniště. – Ms. 26 pp., 2 mapy.

Botanicko-ochranářský průzkum vymezeného území Krušných hor a Podkrušnohoří v okrese Ústí nad Labem (1998-1999). – Ms. 49 pp., 3 mapy.

Záchranný program zvláště chráněných druhů plavuníků (rod Diphasiastrum Holub) u Přísečnice (1998-1999). – 22 pp., 8 map, 6 foto.

2000

Základní botanický výzkum (cévnaté rostliny) PP Střezovská rokle. – Ms. 21 pp., 5 map.

Základní botanický výzkum (cévnaté rostliny) PP Louka vstavačů u Černýše. – Ms. 12 pp., 3 mapy.

Základní botanický výzkum (cévnaté rostliny) významného krajinného prvku Vápenka u Kovářské. – Ms. 16 pp., 4 mapy.

Základní botanický výzkum (cévnaté rostliny) navrhované přírodní rezervace Pražské pole. – Ms. 11 pp.

Základní botanický výzkum (cévnaté rostliny) PR Horská louka u Háje. – Ms. 17 pp., 6 map.

Botanicko-ochranářský průzkum vymezeného území Krušných hor a Pokrušnohoří v okrese Ústí nad Labem (1999-2000). – Ms. 39 pp., 2 mapy.

2001

Základní botanický výzkum (cévnaté rostliny) významného krajinného prvku vrch Měděnec. – Ms. 16 pp., 4 mapy.

Botanicko-ochranářský a inventarizační průzkum vymezeného území Krušných hor v okrese Ústí nad Labem (2000-2001). – Ms. 24 pp., 2 mapy.

Základní botanický výzkum (cévnaté rostliny) PR Buky nad Kameničkou – Ms. 16 pp., 5 map.

Základní botanický výzkum (cévnaté rostliny) navrhované PR Rašeliniště pod Macechou. – Ms. 18 pp., 5 map.

Základní botanický výzkum (cévnaté rostliny) významného krajinného prvku Vrch Chlumek u Radonic. – 24 pp., 4 mapy.

2002     

Základní botanický výzkum (cévnaté rostliny) nivy Flájského potoka. – Ms. 16 pp., 3 mapy.

Základní botanický výzkum (cévnaté rostliny) PR Na Loučkách. – Ms. 22 pp., 4 mapy.

Základní botanický výzkum (cévnaté rostliny) PR Buky na Kienhaidě. – Ms. 15 pp., 4 mapy.

Botanicko-ochranářský průzkum vybraných lokalit (Orasín I, Orasín II, Ovčí rybník u Boleboře, Horní Halže, Loučná II) Krušných hor v okrese Chomutov. – Ms. 21 pp., 6 map.

Základní botanický výzkum (cévnaté rostliny) PR Dobřenecký rybník. – Ms. 18 pp., 5 map.

2003

Inventarizační botanický průzkum (cévnaté rostliny) v průmyslové zóně Verne u Klášterce nad Ohří. – Ms. 13 pp.

Inventarizační botanický průzkum (cévnaté rostliny) v průmyslové u Kadaně. – Ms. 7 pp.

Botanicko-ochranářský průzkum údolí Chomutovky o obce Velemyšleves. – Ms. 16 pp.

2004

Inventarizační průzkum (cévnaté rostliny) významného krajinného prvku „U Kačáku“ (Chomutov). – Ms. 9 pp., 2 mapy.

Inventarizační průzkum (cévnaté rostliny) významného krajinného prvku „U Filipových rybníků“ (Chomutov). – Ms. 10 pp., 2 mapy.

Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované PR Rašeliniště Pod Jelení horou a Novoveské. – Ms. 24 pp., 4 mapy.

Výsledky monitoringu koniklece otevřeného (Pulsatilla patens /L./ Mill.) do roku 2004. – Ms. 10 pp., 1 tab.

Plán péče pro národní přírodní rezervaci Novodomské rašeliniště na období 2005 – 2014. – Ms. 44 pp.

2005

Monitoring populací zvláště chráněných druhů rostlin v PP Velká Volavka (okr. Most) a PP Slanisko u Škrle (okr. Chomutov). Dílčí zpráva za rok 2005. – Ms. 7 pp.

Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny) části VD Nechranice. – Ms. 17 pp., 1 mapa.

Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny) rašeliniště Na Červeném blátě. – Ms. 19 pp., 4 mapy.

Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny) vrchu Kolina (k. 506,6) u Kadaně. – Ms. 17 pp., 7 map.

Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny) údolí Chomutovky v úseku Truzenice - Seménkovice. – Ms. 20 pp., 5 map.

2006

Monitoring populací zvláště chráněných druhů rostlin v PP Velká Volavka (okr. Most) a PP Slanisko u Škrle (okr. Chomutov). Dílčí zpráva za rok 2006. – Ms. 9 pp.

Botanický průzkum (cévnaté rostliny) PP Mravenčák. – Ms. 19 pp., 4 mapy.

Botanický průzkum (cévnaté rostliny) PP Rašovické skály. – Ms. 18 pp., 4 mapy.

  Botanické zajímavosti Chomutova. - Referát na konferenci.

Vrba plazivá a další význačné druhy rostlin v Krušných horách a v Podkrušnohorské pánvi. – Referát na konferenci.

2007

Záchranný program lilie cibulkonosné (Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum) v Ústeckém kraji.- Ms. 7 pp.

Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny) rašeliniště U jezera (okr. Teplice).- Ms 21 pp.

Vstupní materiály k celostátnímu floristickému kurzu v Lounech.

2008

Záchranný program lilie cibulkonosné (Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum) v Krušných horách, dílčí zpráva.- Ms. 9 pp.

Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny) okolí zříceniny hradu Egrberg u obce Leskov.- Ms 14 pp.

Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny) hradu Šumburk na návrší Šumná u Klášterce nad Ohří.- Ms 19 pp.

Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny) lokality „Pražské pole“ (u Chomutova).- Ms 14 pp.

Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny) PR Blatenský svah (okr. Louny).- Ms 18 pp.

Aktualizace výskytu zvláště chráněných druhů rostlin v PR Černá louka (dílčí zpráva za rok 2008).- Ms 15 pp.

Vyhodnocování vlivu požáru na vývoj rostlinstva v PR Grünwaldské vřesoviště.- Ms 16 pp.

  Zhodnocení stavu populací význačných druhů rostlin rostoucích na území Ústeckého kraje .- Ms 25 pp.

2009

  Komplexní přírodovědný průzkum lokalita „Pražské pole“ (u Chomutova). – Ms 35 pp.

Inventarizační botanický průzkum (vyšší rostliny) EVL Novodomské a Polské rašeliniště (2008-2009). – 41 pp.

  Inventarizační botanický průzkum (vyšší rostliny) EVL Běšický chochol. – 12 pp.

Záchranný program lilie cibulkonosné (Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum) v Krušných horách, závěrečná zpráva.- Ms. 26 pp.

2010

Zhodnocení stavu populací (vybraných) rostlinných druhů na území Ústeckého kraje. Zpracované druhy: ovsíček obecný, ovsíček časný, ostřice bažinná, okrotice dlouholistá, hvozdík pyšný, smil písečný, tolije bahenní, zvonečník hlavatý, koniklec otevřený, hadí mord šedý a jetel malokvětý.- Ms 18 p.

Jabloň lesní (Malus sylvestris Mill.) v Ústeckém kraji. – 8 p., 1 mapa.

Současné rozšíření kriticky ohrožené silenky lepkavé (Silene viscosa) v SZ Čechách

Současné rozšíření kriticky ohroženého jetele malokvětého (Trifolium retusum) v SZ Čechách

2011

Zhodnocení stavu populací (vybraných) rostlinných druhů na území Ústeckého kraje. Zpracované druhy: kontryhel medvědí, písečnatka nejmenší, bazanovec kytkokvětý, blešník obecný, ostružiník modrozelený, hadí mord dřípený, sesel roční, zevar nejmenší, kuřinka solná, pampeliška bahenní, jetel červenavý, jetel bledožlutý a ovsiřík štíhlý. – Ms. 22 pp.

  Botanický inventarizační průzkum PR Buky a javory v Gabrielce. – 9 pp.

Současné rozšíření a ochrana hadího mordce šedého (Podospermum canum) a hadího mordce dřípeného (Podospermum laciniatum) v SZ Čechách.

Betula oycoviensis Besser (bříza ojcovská) zmapování a vyhodnocení současného stavu v lokalitě Volyně. - Ms.11 pp.

2012

Rozšíření třtiny nachové a poznámky k výskytu třtiny šedavé v Krušných horách. –Severočes. Přír., Ústí n. Labem 42.

Koniklec otevřený – současný stav populací a jejich management.- Ochrana přírody, Praha (spolu s D. Turoňovou a R. Hamerským)

2013

Floristický průzkum vrchu Mědník v Krušných horách - Severočes. Přír., Ústí n. Labem 43.

Usnea glabrata (Ach.) Vain. v Doupovských horách - Severočes. Přír., Ústí n. Labem 43 (spolu s B. Wagnerem).

K současnému výskytu Silene viscosa (L.) Pers. a Trifolium retusum L. v SZ Čechách - Severočes. Přír., Ústí n. Labem 44 (v tisku).

Poznámky k výskytu Viscum album L. subsp. abietis (Wiesb.) Abromeit v SZ Čechách - Severočes. Přír., Ústí n. Labem 44 (v tisku)

Bryoflóra vybraných rašelinišť a pramenišť v okolí Božího Daru v Krušných horách  - Severočes. Přír., Ústí n. Labem 44 (spolu s T. Štechovou, A. Manukjanovou, v tisku)

2014

Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS 2013 v Kovářské – zpracování výsledků, publikace – Severočes. Přír. 45

Příprava a organizace celostátního floristického kurzu v Podbořanech

2015

Floristický průzkum břehů VD Nechranice se zaměřením na populaci blešníku obecného (Pulicaria vulgaris Gaertn.) - Severočes. Přír. 47

K výskytu Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata u Jeníkova. - Severočes. Přír. 47

Botanický průzkum odkaliště elektrárny Tušimmice

2016

Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech. Zpracování výsledků, publikace – Severočes. Přír., 48, 110 p.

Floristický kurz Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. Zpracování výsledků, publikace – Severočes. Přír., 48, 8 p.

Kniha Doupovské hory, vybrané kapitoly

2017

Rukopis publikace Ohrožené rostliny Ústecka, texty byly zpracovány pro 382 taxonů, mapové podklady byly zhotoveny pro 380 taxonů a fotograficky zdokumentováno bylo 328 taxonů.Celkový rozsah publikace činí ca 500 stran.

Záchranný program pro koniklec otevřený (Pulsatilla patens) v České republice – AOPK, Praha, 40 p. a přílohy; spolu s E. Blažejovou

Botanický průzkum EVL Grünwaldské vřesoviště (okr. Teplice) – Severočeskou přírodou, Ústí nad Labem, 12 p.

Botanický průzkum lokality „Pražské pole“ u Chomutova – Severočeskou přírodou, Ústí nad Labem, 7 p.

Stereocaulon alpinum – druhá lokalita v Krušných horách (Tisovský vrch u Nejdku, okr. Karlovy Vary) – Severočeskou přírodou, Ústí nad Labem, 2 p.; spolu s B. Wagnerem

2019

Výzkum a management ohrožených druhů rostlin (hlavní řešitel AOPK ČR)Koniklec otevřený (Pulsatilla patens) – druh chráněný EU – intenzivní a extenzivní monitoring lokalit v S a SZ Čechách.

Komentovaný černý a červený seznam květeny severních Čech (hlavní řešitel OMCV).

Floristický a fytogeografický výzkum Krušných hor a SZ Čech:

Botanický průzkum lokalit s výskytem vápence (vápenek) v Krušných horách

Doplňovány různé roční aspekty vybraných lokalit, příprava materiálů k publikaci.

Rod Alchemilla (kontryhel) v Krušných horách

Pokračuje průzkum JZ části Krušných hor, nižších poloh a neobvyklých stanovišť (vřesoviště, lomy, odvaly, čedičové výchozy, lemy aj.).  V roce 2019 bylo sebráno a determinováno ca 31 položek rodu Alchemilla. Během průzkumu nebyly zaznamenány nové lokality nejvzácnějších taxonů Alchemilla effusa (syn. A. ursina), A. reniformisA plicata. Průzkum byl zaměřen na oblasti zkoumané v jiných projektech (vápenky, ložiska vápence, lokality vzácných rostlin), málo známé oblasti (střední polohy, sušší stanoviště, atd.) a kritické taxony.

 

Orchideje Krušných hor

V roce 2019 započala jednání s potenciálním partnerem na německé straně Krušných hor (Lebensraum Erzgebirge: Wolfgang Riether). Možné zvážení zpracovat orchideje pouze na české straně Krušných hor. Vypisování historický údajů z literatury, revize části herbářových položek z herbářových sbírek PR, PRC, LIT. Ověřování historických lokalit v terénu a průzkum perspektivních stanovišť (vápence, odvaly, lada). Připraveny podklady pro vydání informačního letáku.

 

Populační dynamika lilie cibulkonosné (Lilium bulbiferum) v Krušných horách 

Externí partnerství s Naturschutzzentrum Erzgebirge Schlettau. Zpracování a odzkoušení metodiky, ověřování recentních lokalit a stavu populací. Monitoring 28 lokalit (Chomutovsko, Karlovarsko), monitoring 2012 rostlin, zjišťována a počítána populační dynamika jednotlivých populací a další parametry dle metodiky. Zpracovány dílčí výsledky za rok 2019.

 

Pomístní jména rašelinišť Krušných hor a jejich lokalizace

Pokračování práce na společné databázi krušnohorských rašelinišť (partner: Anke Haupt Naturpark Erzgebirge).

 

Projekt Malaxis monophyllos (měkčilka jednolistá)

Partner Naturpark Erzgebirge Pobershau. Hledání vhodné formy dotace na ochranu a management lokalit uvedeného druhu na Chomutovsku a u Annabergu. Příprava projektu, přechod do roku 2020.

 

Monitoring populací prstnatce bezového v Krušných horách

Dle navrženého monitoringu. Lokality: Srní, Boč, Malý Hrzín, Petlery, Domašín, Louchov I, Louchov II, Vysoké, Krásná Lípa, Kamenná I, Kamenná II, Kamenná III).

 

Nabídka prezentací pro veřejnost

                                Biologická rozmanitost květeny SZ Čech (Č/N)

                                Domácí orchideje SZ Čech – prstnatec bezový

                                Společné akce českých a německých botaniků

 NPR Božídarské rašeliniště a její revitalizace

 Koniklec otevřený – rozšíření

 Koniklec otevřený - charakteristika       

 

Zapojení přírodovědného oddělení do grantových úkolů, dotovaných projektů a úkolů financovaných z EU

 

  1. Přírodovědný průzkum údolí hraničního potoka Polava (část botanika, cévnaté rostliny); financováno z projektu Phare.
  2. Monitorování změn biologické rozmanitosti v důsledku vlivů globálního charakteru a ve vztahu k hospodaření a využívání území NPR Božídarské rašeliniště; dílčí úkol č.10 grantu VaV 610/10/00.
  3. Monitorování změn vegetace a populací zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v NPR Novodomské rašeliniště; dílčí úkol č. 30 grantu VaV 610/10/00.

2003-2007           Komentovaný černý a červený seznam květeny severních Čech (Ústecký kraj, Liberecký kraj). Financováno KÚ Ústí n. Labem a Liberec.

2004-stále           Výzkum a management ohrožených druhů rostlin. Koniklec otevřený (Pulsatilla patens) – druh chráněný EU – intenzivní a extenzivní monitoring lokalit v S a SZ Čechách; intenzivní monitoring - Dubina, Humnický vrch, Holý vrch, Tobiášův vrch; extenzivní monitoring – Pastviny, Havraň, Dubina, Zvoníčkov, Jindřichov. Financováno AOPK ČR Praha.

2005-2007           Koncepce ochrany přírody Ústeckého kraje. Zpracování přehledu lokalit významných z hlediska botanického, ochranářského a stanovištního pro oblast: Krušné hory, Podkrušnohorská pánev, Kadaňsko, Doupovské hory, Žatecko a Podbořansko. Zakreslení lokalit do map 1 : 25 000 a 1 : 50 000. Zpracování přehledu význačných druhů vyšších rostlin na jednotlivých lokalitách a kapitola invazní druhy. Financováno KÚ Ústeckého kraje.

2009                      Dendrologický průzkum břehů vodního toku Bílina (vymezený úsek). Financováno Povodí Ohře.

2009-2012           Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – 1. etapa (Cíl 3).

2009-2013           Sledování ústupu a příčin ohrožení vzácných rostlin sasko-českých příhraničních území (Cíl 3).

2010                      Excerpce kriticky ohrožených druhů rostlin z herbářových sbírek Oblastního muzea v Chomutově, Mostě a Muzea města Ústí n. Labem. Grant AOPK ČR Praha.

2010                      Průzkum a monitoring břehů a obnaženého dna VN Křimov. Povodí Ohře.

2010-2013           Botanických průzkum (druhy a vegetace) vybraných EVL v Krušných horách – NPR Božídarské rašeliniště, NPR Velký močál, NPR Velké jeřábí jezero. (Operační program MŽP).

2012-2013           Biodiverzita organizmů na vápencích v Krušných horách (Cíl 3).

2012-2013           Botanických průzkum (druhy a vegetace) vybraných EVL v Krušných horách - Ciboušov, Doupňák, Louky u Volyně. (Operační program MŽP).

2013                      Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny, vybrané skupiny bezobratlých) v lokalitě VD Nechranice. Spolu s P. Krásenským. Povodí Ohře.

2013                      Botanický průzkum v rámci evropsky významné lokality Doupovské hory (Pastviště u Okounova, Hradiště u Perštejna, Špičák u Mikulovic, Lipová, Chlumek u Radonic, Houština u Mašťova). Spolu s R. Fišerem. Krajský úřad Ústeckého kraje.

2014-stále           Biodiverzita organizmů na vápencích v Krušných horách – cévnaté rostliny. Rozšíření projektu na celé Krušné hory

2014                      Fenomén primárního bezlesí v Krušných horách (niva Flájského potoka)

2014                      Botanických průzkum (druhy a vegetace) vybraných EVL v Krušných horách – PR Grünwaldské vřesoviště

Komentovaný černý a červený seznam květeny kraje - Ohrožené rostliny Ústecka – hlavní řešitel 2018                     

Současné rozšíření a ochrana hadího mordce šedého (Podospermum canum) a h. m. dřípeného (Podospermum laciniatum) v SZ Čechách