Obsah

Odborná literatura ke studiu německého řádu

Velkorysý dar

V listopadu 2012 získalo Oblastní muzeum v Chomutově od prof. Udo Arnolda darem ucelenou řadu monografií, studií a sborníků z historické řady „Prameny a studie k dějinám německého řádu“ (v orig. Quellen und Studien zur Deutsche Ordens), vydávané již od roku 1968 v německém Marburgu a editované právě prof. Arnoldem. Tato řada studií, nazývaná též jako „červená série“, dnes tvoří základní studijní materiál k dějinám německého řádu v Evropě a na Předním Východě. Kromě prof. Arnolda v této edici publikovala i celá řada ostatních evropsky významných historiků jako Marian Biskup či Klaus Militzer. Svazky této řady v knihovně Oblastního muzea v Chomutově by nadále měly sloužit nejen ke studiu odborné veřejnosti, ale i k zvýšení obecného povědomí o tomto významném řádu. Velká část svazků této řady je v ČR veřejně dostupná ke studiu pouze v knihovně Oblastního muzea v Chomutově. Pro potřeby badatelů uvádíme dále přehled jednotlivých titulů.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Udo Arnold

Narozen 6. září 1940 v Litoměřicích, je významným německým historikem a dlouholetým vysokoškolským pedagogem. Již od doby svého studia se věnuje historii německého řádu a v minulosti vedl i Ústřední archiv německého řádu ve Vídni. Od roku 1985 je prezidentem mezinárodní historické komise pro studium německého řádu.

 

Prameny a studie k dějinám Německého řádu, vyd. Udo Arnold pod záštitou německého řádu (tituly v nakladatelství ELWERT)

Svazek 5: Nobel, Wilhelm: Michael Küchmeister, Hochmeister des Deutschen Ordens 1414 - 1422 - Michael Küchmeister, Velmistr německého řádu 1414 - 1422, nezměněný dotisk 1990. XI, 158 str., 1 obr. pečeti., seznam pramenů a literatury, rejstřík, Ln ISBN: 3-7708-0922-X

Svazek 9: Schmidt, Rüdiger: Die Deutschordenskommenden Trier und Beckingen 1242-1794 - Připojení Trevíru a Beckingenu do německého řádu 1242-1794, 1979. VIII, 559 str., 28 obr., Ln ISBN: 3-7708-0650-6          

Svazek 10: Maschke, Erich: Domus Hospitalis Theutonicorum, Europäische Verbindungslinien der Deutschordensgeschichte. Gesammelte Aufsätze aus den Jahren 1931 – 1963 - Domus Hospitalis Theutonicorum, Evropské spojnice dějin německého řádu. Sebrané stati z let 1931 - 1963. Vyd. Udo Arnold, 1970. IX, 228 str., 19 obr., Ln ISBN: 3-7708-0628-X 

Svazek 12: Demel, Bernhard:Das Priesterseminar des Deutschen Ordens zu Mergentheim - Kněžský seminář německého řádu v Mergentheimu, 1972. VIII, 305 str., 29 obr., Ln ISBN: 3-7708-0629-8

Svazek 13: Müller, Gerard: Die Familiären des Deutschen Ordens - Familiáři německého řádu, 2.upr. vydání, 2010. XII, 396 str., 80 obr., Ln ISBN: 3-7708-1338-3

Svazek 15: Lückerath, August: Paul von Rusdorf, Hochmeister des Deutschen Ordens 1422 – 1441 - Paul von Rusdorf, Velmistr německého řádu 1422 - 1441, 1969. XII, 248 str., 1 obr. pečeti, Ln ISBN: 3-7708-0631-X

Svazek 16: Militzer, Klaus: Die Entstehung der Deutschordensballeien im Deutschen Reich - Vznik bailií německého řádu ve Svaté říši římské, 2., přepracované a rozšířené vydání, 1981. VIII, 219 S., 17 obr. pečeti, trojbarevná skládací mapa, Br ISBN: 3-7708-0706-5

Svazek 17: Wieser, Klemens: Nordosteuropa und der Deutsche Orden. Kurzregesten, Kurzregesten Nr. 1 - 2294 zu den Aktenbeständen "Abt. Preußen" und "Abt. Livland" des Zentralarchivs des Deutschen Ordens in Wien - Severovýchodní Evropa a Německý řád. Krátké obsahy listin. Krátký obsah listin č. 1 – 2294 k archivním inventářům „odd. Prusko“ a „odd. Livland“ Ústředního archivu německého řádu ve Vídni, Svazek I (do r. 1561), 1969. 290 str., Ln ISBN: 3-7708-0634-4

Svazek 18: Elisabeth, der Deutsche Orden und ihre Kirche, Festschrift zur 700-jährigen Wiederkehr der Weihe der Elisabethkirche Marburg - Sv. Alžběta, německý řád a její kostel, oslavný sborník k sedmisetletému návratu vysvěcení kostelu Alžběty v Marburgu 1983. Vyd. Udo Arnold a Heinz Liebing, 1983. X, 421 str., 26 str. ilustrací, Ln ISBN: 3-7708-0754-5

Svazek 19: Michler, Jürgen: Die Elisabethkirche zu Marburg in ihrer ursprünglichen Farbigkeit - Kostel Alžběty v Marburgu ve své původní barvitosti,1983. XII,  396 str., 100 Fig., 173 obr., z toho 8 barevných, Ln ISBN: 3-7708-0759-6

Svazek 20: Von Akkon bis Wien, Studien zur Deutschordensgeschichte vom 13. bis zum 20. Jahrhundert - Z Akkonu do Vídně, studie k dějinám německého řádu od 13. do 20. stol. Pamětní sborník k 90. narozeninám starovelmistra P. Dr. Mariana Turniera OT 21. října. 1977. Vyd. Udo Arnold, 1978. X, 390 str., 58 obr., rejstřík, Ln ISBN: 3-7708-0606-9

Svazek 21: Caliebe, Manfred: Hester, Eine poetische Paraphrase des Buches Esther aus dem Ordensland Preußen. Edition und Kommentar - Hester, básnická parafráze knihy Ester z řádové země Prusko. Edice a komentář, 1985. XII, 344 str., 3 obr., 1 barevný, Ln ISBN: 3-7708-0743-X

Svazek 22: Hemmerle, Josef: Die Deutschordensballei Böhmen in ihren Rechnungsbüchern 1382 -1411 - Bailie německého řádu Čechy ve svých účetních knihách 1382 -1411, 1967. 193 str. Ln ISBN: 3-7708-0705-

Svazek 23: Diefenbacher, Michael:Territorienbildung des Deutschen Ordens am unteren Neckar im 15. und 16. Jahrhundert, Urbare der Kommenden Heilbronn und Horneck sowie der Ämter Scheuerberg, Kirchhausen und Stocksberg von 1427 – 1555 - Vznik teritoria německého řádu na dolním Neckaru v 15. a 16. století, urbáře komend Heilbronn a Horneck, jakož i úřadů ve Scheuerbergu, Kirchhausenu a Stocksbergu od 1427 - 1555, 1985. XII, 568 str., 36 celostránkových obr. na tabulích a dvou mapách, Ln ISBN: 3-7708-0819-3

Svazek 24: Jähnig, Bernhart:Johann von Wallenrode OT, Erzbischof von Riga, Königlicher Rat, Deutschordensdiplomat und Bischof von Lüttich im Zeitalter des Schismas und des Konstanzer Konzils (um 1370-1419) - Johann z Wallenrode OT, arcibiskup z Rigy, královský rada, diplomat německého řádu a biskup z Lüttichu v době schizmat a Kostnického koncilu (okolo 1370-1419), 1970. XI, 231 str., 4 mapy, 2 genealog. tabule, 15 obr., Ln ISBN: 3-7708-0637-9

Svazek 25: Irgang, Winfried: Freudenthal als Herrschaft des Deutschen Ordens 1621-1725 - Freudenthal jako panství německého řádu 1621-1725, 1971. XVI, 276 str., 3 mapy, 28 obr. na 24 uměleckých tiskových stranách. Ln ISBN: 3-7708-0638-7

Svazek 26: Dorn, Hans Jürgen: Die Deutschordensballei Westfalen von der Reformation bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1809 - Bailie německého řádu Westfálsko od reformace až k jeho rozpuštění v roce 1809, 1978. VIII, 243 str., 27 obr., Ln ISBN: 3-7708-0617-4

Svazek 27: Wieser, Klemens: Nordosteuropa und der Deutsche Orden. Kurzregesten, Kurzregesten Nr. 2295 - 4629 zu den Aktenbeständen "Abt. Preußen" und "Abt. Livland" des Zentralarchivs des Deutschen Ordens in Wien sowie Corrigenda zu Bd. I, Band II (1561 - Ende des 18. Jh.) - Severovýchodní Evropa a německý řád. Krátká regesta č. 2295 - 4629 k archivním inventářům „odd.Prusko“ a odd. „Livland“ Ústředního archivu německého řádu ve Vídni jakož i errata ke svazku I a svazku II (1561 - konec 18. stol.), 1972. 296 str., Ln ISBN: 3-7708-0639-5

Svazek 28: Gasser, Ulrich: Die Priesterkonvente des Deutschen Ordens, Peter Rigler und ihre Wiedererrichtung 1894-1897 - Kněžské konventy německého řádu, Peter Rigler a jejich opětovné zřízení 1894-1897, 1973. VIII, 327 str., 45 obr., 3 mapy, Ln ISBN: 3-7708-0641-7                                

Svazek 29: Probst, Christian: Der Deutsche Orden und sein Medizinalwesen in Preußen, Hospital, Firmarie und Arzt bis 1525 - Německý řád a jeho medicinální charakter v Prusku, nemocnice, firmarie a lékaři do 1525, nezměněný dotisk z roku 1969, 1994. 196 str., 14 základních náčrtů a obr., 1 Spittlerova pečeť, Ln ISBN: 3-7708-1038-4

Svazek 30: Der Deutschordensstaat Preußen in der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart - Stát německého řádu v Prusku v polském dějepisectví současnosti. Vyd. Udo Arnold a Marian Biskup, 1982. X, 278 str., 2 mapy, rejstřík, Ln ISBN: 3-7708-0732-4

Svazek 31: Boesch, Gottfried:Das Jahrzeitbuch der Deutschordenskommende Hitzkirch aus dem Jahre 1432 / 33 mit dem Fragment A von 1399 - Ročenka komendy německého řádu v Hitzkirchu z roku 1432 / 33 s fragmentem A z roku 1399, 1972. XII, 367 str., 11 obr., 1 mapa, 67 tabulek rodokmenů, Ln ISBN: 3-7708-0644-1

Svazek 32: Heim, Peter: Die Deutschordenskommende Beuggen und die Anfange der Bailei Elsaß-Burgund von ihrer Entstehung bis zur Reformationszeit - Komenda německého řádu v Beuggen a začátky bailie Alsasko-Burgundsko od vzniku do doby reformace, 1977. X, 213 str., 6 map, 23 obr., Ln ISBN: 3-7708-0645-X

Svazek 33: Hopfenzitz, Josef: Kommende Oettingen Deutschen Ordens, Recht und Wirtschaft im territorialen Spannungsfeld - Komenda Oettingen německého řádu, právo a hospodářství v teritoriální oblasti konfliktu, 1975. XVI, 306 S., 18 obr., četné tabulky, 2 mapy k držbě okolo 1350 a 1800, Ln ISBN: 3-7708-0647-6

Svazek 34: Oldenhage, Klaus: Kurfürst Erzherzog Maximilian Franz als Hoch- und Deutschmeister (1780 - 1801) - Kurfiřt arcivévoda Maximilian Franz jako velmistr a zemský mistr (1780 - 1801), 1969. VIII, 427 S., 49 Abb. Ln ISBN: 3-7708-0648-4

Svazek 35: Herrmann, Axel: Der Deutsche Orden unter Walter von Cronberg (1525 - 1543), Zur Politik und Struktur des "Teutschen Adels Spitale" im Reformationszeitalter - Německý řád za Waltera z Cronbergu (1525 - 1543), K politice a struktuře „Teutschen Adels Spitale“ v době reformace, 1974. IX, 306 str., 30 obr., Ln ISBN: 3-7708-0649-2     

Svazek 36: Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens - Příspěvky k dějinám německého řádu, svazek 1. Ed. Udo Arnold (= publikace mezinárodní historické komise k výzkumu německého řádu, svazek 1), 1986. X u. 302 str., 16 obr., Ln ISBN: 3-7708-0846-0

Svazek 38: Zur Wirtschaftsentwicklung des Deutschen Ordens im Mittelalter - K hospodářskému vývoji německého řádu ve středověku. Ed. Udo Arnold (= publikace mezinárodní historické komise k výzkumu německého řádu, 2), 1989. VI, 189 str., Ln ISBN: 3-7708-0895-9    

Svazek 41: Protokolle der Kapitel und Gespräche des Deutschen Ordens im Reich (1499-1525) - Záznam z kapitol a rozmluv německého řádu v říši (1499-1525). Ed. Marian Biskup a Irena Janosz-Biskupowa (= publikace mezinárodní historické komise k výzkumu německého řádu, 3), 1991. XVI, 208 str., Ln ISBN: 3-7708-0897-5

Svazek 44: Stadt und Orden, Das Verhältnis des Deutschen Ordens zu den Städten in Livland, Preußen und im Deutschen Reich - Město a řád, Poměr německého řádu k městům v Livonsku, Prusku a v Svaté říši římské. Vyd. Udo Arnold (= publikace mezinárodní historické komise k výzkumu německého řádu, 4), 1993. VIII, 312 str., 16 obr., Ln ISBN: 3-7708-1007-4         

Svazek 45: Schöffler, Ekhard: Die Deutschordenskommende Münnerstadt, Untersuchungen zur Besitz-, Wirtschafts- und Personalgeschichte - Komenda německého řádu Münnerstadt, k poznání historie držeb, hospodářství a osob, 1992. X, 465 str. text s 5 mapami a 28 str. s 28 obr., Ln ISBN: 3-7708-0969-6

Svazek 46: Reiss, Maximilian: Deutschordensfamiliaren in Deutschland in drei Jahrzehnten - Familiáři německého řádu v Německu ve třech desetiletích, 1991. X, 342 str., 385 obr., z toho 31 barevných, Ln ISBN: 3-7708-0967-X

Svazek 47: Nieß, Ulrich:Hochmeister Karl von Trier (1311-1324), Stationen einer Kariere im Deutschen Orden - Velmistr Karl von Trier (1311-1324), zastávky kariéry v německém řádu, 1992. VIII, 292 str., a 9 obr., Ln ISBN: 3-7708-0976-9

Svazek 48: Lehner, Maria:Anton von Pfalz-Neuburg (1660-1694) - Ludwig Anton von Pfalz-Neuburg (1660-1694), 1994. VIII, 272 str., 27 ilustrací, 15 obr. v textu, Ln ISBN: 3-7708-1022-8

Svazek 49: Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens - Příspěvky k dějinám německého řádu, Svazek 2. Ed. Udo Arnold (= publikace mezinárodní historické komise k výzkumu německého řádu, 5), 1993. VIII, 190 str., Ln ISBN: 3-7708-1018-X

Svazek 50, 1: Biskup, Marian/ Janosz-Biskupowa, Irena: Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, Teil I: 1236-1449 - Vizitace v německém řádu ve středověku, díl I. : 1236-1449 (= publikace mezinárodní historické komise k výzkumu německého řádu, svazek 10, 1), 2002. 50, 488 str., Ln ISBN: 3-7708-1220-4

Svazek 50, 2: Biskup, Marian/ Janosz-Biskupowa, Irena: Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, Teil II: 1450 - 1519 - Vizitace v německém řádu ve středověku, díl II: 1450 - 1519 (= publikace mezinárodní historické komise k výzkumu německého řádu, svazek 10, 2), 2004. VII, 312 str., Br ISBN: 3-7708-1257-3

Svazek 50, 3: Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, Teil III: 1528-1541 sowie Nachträge, Korrekturen und Ergänzungen Orts- und Personenverzeichni - Vizitace v německém řádu ve středověku, díl III: 1528-1541 jakož i dodatky, korektury a doplňky seznamu míst a osob. Ed. Marian Biskup a Irena Janosz-Biskupowa (= publikace mezinárodní historické komise k výzkumu německého řádu, svazek 10/3), 2008. XVIII, 334 str. se 2 mapami (1 jako příloha), Ln ISBN: 3-7708-1320-0

Svazek 51: Fendler, Rudolf: Die Kammerkommende des deutschen Ordens in Weissenburg im Elsass - Komenda německého řádu ve Weissenburgu v Alsasku, 1995. XII, 258 str. + rejstřík, více obrázků, Ln ISBN: 3-7708-103-8

Svazek 52: Eickels, Klaus van: Die Deutschordensballei Koblenz und ihre wirtschaftliche Entwicklung im Spätmittelalter- Bailie německého řádu Koblenz a její hospodářský vývoj v pozdním středověku, 1995. X, 373 str. + rejstřík, několik obrázků, Ln ISBN: 3-7708-1054-6

Svazek 53: Brünjes, Holger Stefan:Die Deutschordenskomturei in Bremen, Ein Beitrag zur Geschichte des Ordens in Livland - Komturie německého řádu v Čechách, příspěvek k dějinám řádu v Livonsku, 1997. XII, 448 str., 27 obr. A 1 mapa, Ln ISBN: 3-7708-1079-1

Svazek 54: Kustatscher, Erika: Die Deutschordenspfarre Sarnthein - Fara německého řádu Sarnthein, 1996. XVI, 756 str., Ln ISBN: 3-7708-1075-9

Svazek 55: Beuttel, Jan-Erik: Der Generalprokurator des Deutschen Ordens an der römischen Kurie, Amt, Funktionen, personelles Umfeld und Finanzierung - Generální prokurátor německého řádu na římské kurii, úřad, funkce, osobní okolí a financování, 1999. X, 717 str. s 13 obr., Ln ISBN: 3-7708-1115-1

Svazek 56: Militzer, Klaus: Von Akkon zur Marienburg, Verfassung, Verwaltung und
Sozialstruktur des Deutschen Ordens 1190-1309
- Od Akkonu k Marienburgu, zřízení, správa a sociální struktura německého řádu 1190-1309 (= publikace mezinárodní historické komise k výzkumu německého řádu, 9), 1999. XII, 547 str. Ln ISBN: 3-7708-1123-2

Svazek 57: Sankt Georg und sein Bilderzyklus in Neuhaus / Böhmen, Historische, kunsthistorische und theologische Beiträge - Svatý Jiří a jeho obrazový cyklus v Jindřichově Hradci, historické, uměleckohistorické a teologické příspěvky. Ed. Ewald Volgger, 2002. X, 178 str. a 40 ilustrací, Ln ISBN: 3-7708-1212-3

Svazek 58: Klebes, Bernhard: Der Deutsche Orden in der Region Mergentheim im Mittelalter, Kommende, Stadt- und Territorialherrschaft (1219/20 - 1525) - Německý řád v oblasti Mergentheim ve středověku, komenda, městské a teritoriální panství (1219/20 - 1525), 2002. XVI, 828 str., 16 str. obr., 1 mapa, Ln ISBN: 3-7708-1219-0

Svazek 59: Tesche, Susanne:Arznei für des Ordens Untertanen, Die Arzneimittelversorgung in Einrichtungen des Deutschen Ordens im 17. und 18. Jahrhunder - Lék pro poddané řádu, zaopatření léky v zařízeních německého řádu v 17. a 18. století, 2004. X, 222 str., s 4barevnými obrázky, Ln ISBN: 3-7708-1250-6

Svazek 60, 1: Die Urkunden des Deutschordens-Zentralarchivs in Wien. Regesten, Teilband I: 1122 - Februar 1313. Nach dem Manuskript von Marian Turnier - Listiny Ústředního archivu německého řádu ve Vídni. Regesta, dílčí svazek I: 1122 - únor 1313. Podle rukopisu Mariana Turniera. Ed. Udo Arnold (= publikace mezinárodní historické komise k výzkumu německého řádu, svazek 11/ I), 2006. LXXVIII, str. 1-418, Ln ISBN: 3-7708-1294-8

Svazek 60, 2: Die Urkunden des Deutschordens-Zentralarchivs in Wien. Regesten, Teilband II: März 1313 - November 1418. Nach dem Manuskript von Marian Turnier - Listiny Ústředního archivu Německého řádu ve Vídni. Regesta, dílčí svazek II: březen 1313 - listopad 1418. Podle rukopisu Mariana Turniera. Ed. Udo Arnold (= publikace mezinárodní historické komise k výzkumu Německého řádu, 11/ II), 2006. VI, str.. 419-916, Ln ISBN: 3-7708-1295-6

Svazek 60, 3: Die Urkunden des Deutschordens-Zentralarchivs in Wien. Regesten, Teilband III: Dezember 1418 - Dezember 1526. Nach dem Manuskript von Marian Turnier - Listiny Ústředního archivu německého řádu ve Vídni. Regesta, dílčí svazek III: prosinec 1418 – prosinec 1526. Podle rukopisu Mariana Turniera. Ed. Udo Arnold (= publikace mezinárodní historické komise k výzkumu německého řádu, 11/ II), 2006. VI, str. 917-1406, Ln ISBN: 3-7708-1296-4

Svazek 61: Seiler, Jörg:Der Deutsche Orden in Frankfurt, Gestalt und Funktion einer geistlich-ritterlichen Institution in ihrem reichsöffentlichen Umfeld bis 1809 - Německý řád ve Frankfurtu, postoj a funkce rytířského řádu ve veřejné sféře do roku 1809, 2003. XII, str. 729 a 23 obr., Ln ISBN: 3-7708-1233-6

Svazek 62: Salch, Dieter:Vestis Alba et Crux Nigra, Weißer Mantel und Schwarzes Kreuz - Die Insignien des Deutschen Ordens. Ein Beitrag zum Recht und zur Rechtsgeschichte des Deutschen Ordens - Vetis Alba et Crux Nigra, bílý plášť s černým křížem – insignie německého řádu. Příspěvek k právní historii německého řádu, 2010. X, str. 264 s 16 (2 bar.) obr, Ln ISBN: 3-7708-1335-9

Svazek 63: Jasinski, Tomasz:Kruschwitz, Rimini und die Grundlagen des Preussischen Ordenslandes, Urkundenstudien zur Frühzeit des Deutschen Ordens im Ostseeraum - Kruschwitz, Rimini a základy pruské řádové země, listinné studie k počátku německého řádu v Pobaltí (= publikace mezinárodní historické komise k výzkumu Německého řádu, díl. 8), 2008. XII, str. 161 s 18 obr, Ln ISBN: 3-7708-1321-9

Svazek 64: Ehlers, Axel: Die Ablasspraxis des Deutschen Ordens im Mittelalter -Odpustková praxe německého řádu ve středověku, 2007. X, str. 659 s 19 (18 bar.) obr., 1 mapa, Ln ISBN: 3-7708-1307-3

Svazek 65: Miersch, Martin:Das Bild des Electeuer Soleil, Herrscherikonographie des Rokoko am Beispiel des Kölner Kurfürsten und Deutschordenshochmeisters Clemens August (1700-1761) - Obraz Electeuer Soleil (fr. kurfiřta slunce), ikonografie rokokového vladaře na příkladu kolínského kurfiřta a velmistra řádu Clementa Augusta (1700-1761), 2007. X, str. 321 s 72 tabulkami (23 bar.) Ln ISBN: 3-7708-1305-7

Svazek 66: Würzburg, Mainau, Rixheim : Kirche und Schloss des Deutschen Ordens - Würzburg, Mainau, Rixheim: Kostely a zámky německého řádu 2012. VIII, str. 221, Ln ISBN: 978-3-89739-747-7

Svazek 67: Helms, Simon:Luther von Braunschweig, Der Deutsche Orden in Preußen zwischen Krise und Stabilisierung und das Wirken eines Fürsten in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts - Luther von Braunschweig, německý řád v Prusku mezi krizí a stabilizací a výkon knížecí moci v polovině 14. století 2009. VIII, str. 216 s 8 barevnými obr., Ln ISBN: 3-7708-1330-8

Svazek 71: Gruber, Erentraud: Hinter dem Eisernen Vorhang : Deutschordensschwestern in der ČSR/ČSSR 1945 bis 1989 - Za železnou oponou: Sestry německého řádu v ČSR/ČSSR od roku 1945 do 1989. 2012. VIII, str. 197, Ln ISBN: 978-3-89739-740-8

Svazek 72: Herrschaft, Netzwerke, Brüder des Deutschen Ordens in Mittelalter und Neuzeit: Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Marburg 2010 - Panství, síť, bratři německého řádu ve středověku a novověku: příspěvky ze zasedání mezinárodní historické komise pro studium německého řádu v Marburgu 2010. Ed. Klaus Militzer. 2012. IX, str. 260, Ln ISBN: 978-3-89739-741-5

 

Od Mannesmannky k VTŽ – 2. 6. 2011

Od Mannesmannky k VT - pozvnka

Rodina Mannesmannů a vynález poutnické tratě, tzv. „Pilgerschrittverfahren“

   Původním autorem myšlenky na výrobu bezešvé trubky válcováním za tepla byl výrobce pilníků v Remscheidu, Reinhard Mannesmann st. (1814-1884). Reinhard, společně se svými bratry Arnoldem, Robertem a Richardem, vedl po otci podnik, původní kovárnu pilníků z roku 1775. Zděděnou továrnu díky svým zkušenostem ze zahraničí bratři zmodernizovali a zracionalizovali tak, že patřila k nejlepším svého druhu v Německu. Sám Reinhard měl šest synů, všem dopřál vysokoškolské vzdělání. Právě jeho dva nejstarší synové Reinhard ml. (1856-1922) a Max (1857-1915) zdědili po otci technické nadání. Měli velmi inovativní přístup a během svého života zrealizovali nespočet vynálezů, svůj první si nechali patentovat hned po ukončení vysokoškolských studií.

   V tehdejší době dostupné druhy trubek nestačily rychlému rozvoji parních strojů, který kladl stále vyšší požadavky na kvalitu provedení i materiálu. Svařované trubky se vyráběly ohýbáním a svařováním ocelového plechu. Novou technologii vynalezli a vyřešili na svou dobu neobyčejným způsobem právě bratři Reinhard a Max Mannesmannové, a to i přesto, že se původně zabývali jiným oborem průmyslové činnosti.

   V roce 1890 podal Max Mannesmann patentovou přihlášku na „Způsob a zařízení k formování, válcování a kalibrování trubek a jiných dutých těles“, ta byla vydána patentem č. 58.762 dne 24. února 1891. Tento patent konečně umožnil plný rozvoj původního vynálezu z roku 1885 na výrobu bezešvé trubky. Mannesmannové dosáhli svého cíle, dokázali vyrobit bezešvou, všeobecně technicky použitelnou a konkurenceschopnou trubku. Tento vynález, který zcela změnil technologii výroby trubek, oslavil letos 120. výročí svého vzniku a i po těchto letech je schopen dalšího rozvoje a existence při výrobě. 

   V létě roku 1887 vznikl záměr založení první zahraniční společnosti na výrobu trub podle patentů bratří Mannesmannů. Bylo ustaveno první prozatímní vedení, v jehož čele stál Alfred Mannesmann. Akciová společnost „Mannesmannröhren-Walzwerks A.G. in Komotau“ („Mannesmannovy válcovny trub v Chomutově“) vznikla oficiálně v únoru 1889. V létě roku 1890 byly v Berlíně založeny „Deutsch-Österreichische Mannesmannröhren-Werke“ („Německo-rakouské Mannesmannovy válcovny trub“) sdružující všechny tři do té doby vzniklé akciové společnosti v Chomutově, Landore a Bousu

   Na přelomu roku 1889/90 byly firmy v Remscheidu, Bousu a Chomutově zrušeny a byla založena nová akciová společnost „Detsch-Östereichische Mannesmannröhren-Werke A.G. Berlin“ („Německo-rakouské Mannesmannovy trubkárny Berlín“). Až do roku 1893 se závod, díky úspěchům poutnické stolice, velmi rychle vyvíjel. V témže roce však vyvrcholily neshody bratří Mannesmannů s vedením podniku, vyvolané zřejmě velkou finanční nákladností jejich, často nezdařených, pokusů na optimalizaci výroby. K 1. říjnu 1893 odešli bratři z ředitelství, poté se celá rodina odstěhovala z Chomutova.

   V srpnu 1921 došlo k definitivnímu přenesení vedení chomutovského podniku zpět do Chomutova. V roce 1929 bylo ukončeno budování organizační struktury. V Chomutově sídlilo generální ředitelství, kterému podléhaly závody v Chomutově a ve Svinově. Dále podnikové vedení získalo rozhodující podíl ve společnostech, které se věnovaly konstrukcím a kladení potrubí, a také ve společnostech zaměřených na obchodní činnost v různých státech Evropy. Podnik mohl rychle a pružně reagovat na potřeby trhu a zároveň byl odolný vůči náhlým výkyvům poptávky. Mannesmannovy závody tak získaly velmi silnou pozici v trubkovém kartelu i na mezinárodním trhu.

   V letech německé okupace a druhé světové války se Mannesmannovy válcovny staly jedním z nejvýznamnějších podniků nově zřízené „Sudetské župy“ a byly začleněny do říšského průmyslu.

   Na podzim roku 1945 bylo prezidentským dekretem vyhlášeno znárodnění, do té doby formálně existující akciová společnost Mannesmannových závodů byla znárodněna.

   První poválečná léta znamenala pro válcovny hlavně úsilí o znovuuvedení závodu mezi nejvýznamnější průmyslové podniky v tehdejším Československu. Přestože byla Mannesmannka ušetřena od velkých válečných škod, až do roku 1947 se potýkala s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Podnik se plně zapojil do poválečného dvouletého plánu hospodářské obnovy a již koncem roku 1947 se dostal ve výrobě na předválečnou úroveň. V době mezi léty 1945-1948 byla v Mannesmannových závodech instalována nová poutnická trať.

   Nová produkce a zvláště vývoz se po roce 1945, resp. 1948, zaměřil kromě tuzemských trhů na nové odbytiště v Sovětském svazu, kterým tak nahradil tradiční předválečné odběratele. Návrat na západní trhy nastal až po roce 1954, ale dosahoval pouze zlomku bývalé vývozní produkce.

   Šedesátá léta 20. století přinesla do VTŽ nejen mírné navýšení exportu na západní trhy, které zapříčinily první ekonomické reformy, ale i největší poválečnou zakázku. Tou se stalo budování nového plynovodu v Sovětském svazu v roce 1964.

   Nástup normalizace v 70. letech 20. století je obdobím mohutné modernizace a rozvoje podniku. Produkce VTŽ byla po celá 70. a 80. léta zaměřena hlavně na trhy zemí „Rady vzájemné hospodářské pomoci“, zvláště na trh v Sovětském svazu, ale i přesto značně vzrostl vývoz na západ. VTŽ se stala největším dodavatelem trubek z astenické oceli, určených pro jadernou energetiku v celém východním bloku.

   Změny z listopadu 1989 slibovaly, že podnik jakým byly Válcovny trub a železa v Chomutově má velkou šanci na návrat na západní zahraniční trhy a má velkou šanci získat i trhy asijské. Bohužel nastávající léta ekonomické transformace ukázala, jak byl nový český management, vychovaný na národním centrálním hospodářství nepřipraven na konkurenční západoevropskou tržní ekonomiku.