Obsah

ODBORNÍ PRACOVNÍCI A KURÁTOŘI

Mgr. Jiří Kopica – historik starších dějin, kurátor podsbírek Pohlednice, Fotografie 

Mgr. Pavel Simet – historik starších dějin, regionalista, kurátor podsbírek Numismatika, Militária

Michal Bečvář – historik mladších dějin, kurátor podsbírek Nové dějiny 

Mgr. Jan Hirsch - kurátor podsbírek Etnografie, Nábytek, Hodiny, Lékárna, Cín

 

O HISTORICKÉM ODDĚLENÍ

Historické oddělení Oblastního muzea v Chomutově se zabývá regionalistikou a komplexní historií Chomutovska a města Chomutova v návaznosti na české a evropské dějiny. Úkolem oddělení je i analýza primárních a sekundárních písemných a ikonografických pramenů vztahujících se k tomuto tématu a v části zabývající se novými dějinami je oddělení zaměřeno i na historii orální. Historické oddělení se kromě souborné historie města zaměřuje i na významné rodáky a občany Chomutovska, ať už se jedná o osobnosti působících na poli politickém, kulturním, vědeckém či vojenském. S výsledky své práce seznamuje historické oddělení odbornou i širokou veřejnost formou výstav a publikační či přednáškovou činností.

 

ODBORNÉ ÚKOLY A VĚDECKÉ PROJEKTY

Historické oddělení řeší několik vědecko-výzkumných úloh, na kterých pracuje buď samostatně či ve spolupráci s jinou institucí.

Ostrostřelecké společnosti Chomutovska

Novověké ostrostřelecké společnosti navazující na středověká střelecká bratrstva a gildy, patří k nejstarším společenstvím působícím nejen na Chomutovsku, ale i v českých zemích. Tato odborná úloha má za cíl celkové zpracování historie, hmotných i písemných památek na tyto společnosti na Chomutovsku v analogii na stejné společnosti nejen v Ústeckém kraji, ale i v českých zemích a ve střední Evropě.

Krušnohoří 1813 

Projekt měl za úkol přehodnocovat rok 1813 v historickém povědomí české společnosti a připravit nové pojetí důležitých vojenských a politických událostí tohoto roku nejen v severozápadních Čechách. Zvláštní pozornost byla věnována zhodnocení schůzky spojeneckých panovníků v Chomutově (24. srpna a 10. října) a vojenským událostem z konce srpna a září v Krušnohoří (bitva u Chlumce 29.-30. srpna a boje v Nakléřovském průsmyku 10. září).

Výstupy:

Výstava:

NAPOLEONICA 2013; Diplomacie a vojenství na sklonku napoleonských válek.

Oblastní muzeum v Chomutově, kostel sv. Kateřiny 25. 5. 2013 – 31. 10. 2013

 

Články a studie:

ŠLAJSNA, J. Car Alexandr Pavlovič Romanov (1777-1825). Jiří Šlajsna. Památky, příroda, život: vlastivědný čtvrtletník Chomutovska a Kadaňska / Roč. 45, č. 4 (2013), s. 1-8

ŠLAJSNA, J. Chomutov v roce 1813: Aberdeen, Balbo a Chomutov, zapomenutá epizoda z dějin evropské diplomacie v kontextu událostí roku 1813. Jiří Šlajsna. In: Comotovia 2013 : sborník příspěvků z konference věnované 200. výročí událostí napoleonských válek v severozápadních Čechách z podzimu 1813 předcházejících bitvě u Lipska / Chomutov: Město Chomutov, 2014 s. 176-195.

ŠLAJSNA, J. Chomutov v roce 1809 a sasko-vestfálský vpád. Jiří Šlajsna. In: Comotovia 2009 : sborník příspěvků z konference věnované 200. výročí regionálních vojenských akcí napoleonských válek (1809-2009) / Chomutov: Albis international, 2010 s. 184-197.

ŠLAJSNA, J. K okolnostem pobytu hraběte Balba v Chomutově. Jiří Šlajsna. Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska a Kadaňska. 42, č. 4 (2010), s. 19-21

 

Nakládání s civilním obyvatelstvem Chomutova v poválečném období

Projekt zpracovává nové archivní dokumenty, vzpomínky pamětníků a přímých účastníků chomutovských poválečných událostí roku 1945. Součástí úkolu je také dokumentace života německého obyvatelstva vč. problematiky národnostního soužití Čechů a Němců po odsunu. Dílčí výsledky úkolu byly prezentovány v řadě výstav.