Obsah

  

 Badatelský řád Oblastního muzea v Chomutově, příspěvkové organizace

 

V zájmu zabezpečení ochrany sbírek ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1, písm. g) zákona č. 122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů při jejich využívání ke studijním účelům platí s účinností od 1. 7. 2019 pro všechny badatele následující badatelský řád, vydaný podle čl. VII  metodického pokynu k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy čj. 53/2001 MK ČR.

 

 1. Studium muzejních předmětů a muzejních archiválií je dovoleno prezenčně v badatelně muzea nebo v prostoru k tomu stanoveném. Do jiných prostorů muzea nemají badatelé přístup.
 2. Ke studijním účelům se zapůjčují pouze řádně evidované sbírkové předměty, jejichž stav dovoluje badatelské využití.
 3. Badatel prokáže svou totožnost občanským průkazem, popř. průkazem jemu na roveň postaveným, jde-li o cizince, platným cestovním dokladem.
 4. Badatel vyplní badatelský list, který musí obsahovat osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště nebo instituce). Nový badatelský list vyplňuje při každé změně těchto údajů a vždy pro každý kalendářní rok. V příloze k badatelskému listu vyplní téma studijního zájmu a další náležitosti dané touto přílohou.
 5. Badatel souhlasí s archivací poskytnutých údajů pro interní potřeby této instituce za dodržení podmínek stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v platném znění.
 6. Ke studiu se badateli předkládají muzejní předměty a archiválie ve lhůtě dané provozními podmínkami muzea a v množství na jeden návštěvní den.
 7. Při studiu se badatel řídí pokyny pracovníka muzea, který je pověřen dozorem v badatelně. Pověřený pracovník je povinen zkontrolovat počet a stav zapůjčených předmětů badateli i při jejich vrácení a zjištěné nedostatky ihned hlásit.
 8. Při studiu zachází badatel s muzejními předměty a archiváliemi tak, aby nedošlo k jejich poškození, nesmí zasahovat do systému uspořádání materiálu, písemné dokumenty nesmí používat jako podložky, podtrhávat v nich, škrtat nebo do nich vpisovat. O náhradě způsobené škody platí příslušné předpisy.
 9. Použít digitální fotografické a filmové přístroje smí badatel se souhlasem kurátora podsbírky. Počítač, kopírku a jiné zařízení usnadňující studium může badatel použít s povolením pracovníka pověřeného dozorem v badatelně. Použití kopírovacího stroje se poskytuje za úplatu.

 

 1. Badatel smí používat informace získané studiem muzejních předmětů nebo archiválií jen k účelu uvedenému v badatelském listě. Ve svých vědeckých nebo jiných pracích je povinen uvést název muzea, muzejní sbírky, kterou studoval, a evidenční číslo (inventární nebo přírůstkové číslo) studovaných předmětů nebo archiválií.
 2. Badatel je povinen oznámit muzeu, z jehož sbírek čerpal, bibliografické údaje o své práci. V případě jejího publikování je povinen zaslat tomuto muzeu jeden její výtisk.
 3. Při čerpání informací pro svou ročníkovou, bakalářskou a diplomovou práci je badatel povinen ji zaslat muzeu v elektronické podobě.
 4. Při posuzování žádostí o zaslání muzejních předmětů nebo archiválií ke studiu do jiného muzea postupuje ředitel muzea podle předpisů o přenechání sbírek k dočasnému užívání mimo organizaci.
 5. Požaduje-li badatel ke studiu předměty, která vyžadují zvláštní ochrany nebo předměty, jež nejsou ke studiu způsobilé nebo u nichž je mimořádné nebezpečí poškození, rozhodne o zapůjčení ředitel muzea. Muzeum má právo zapůjčení těchto předmětů odmítnout nebo stanovit zvláštní podmínky pro jejich studium.
 6. V souvislosti se studovaným tématem může badatel též využít knih, časopisů a novin z muzejní knihovny při dodržování knihovního řádu.

 

Závěrečná ustanovení

 

1.  Studiem muzejních předmětů a archiválií nesmí být ohroženy státní nebo společenské zájmy nebo právem chráněné zájmy dosud žijících osob.

 

2.  Poruší-li badatel některé ze základních povinností uložených badatelským řádem, může mu být další studium muzejních předmětů odepřeno, příp. již udělený souhlas odvolán.

 

V Chomutově, dne  25. 6. 2019

 

 

   Mgr. Markéta Prontekerová

                  ředitelka

Oblastního muzea v Chomutově