Obsah

Badatelský řád Oblastního muzea v Chomutově, příspěvkové organizace

   V zájmu zabezpečení ochrany sbírek ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1, písm. g) zákona č. 122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů při jejich využívání ke studijním účelům platí s účinností od 1. 1. 2006 pro všechny badatele následující badatelský řád, vydaný podle čl. VII  metodického pokynu k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy čj. 53/2001 MK ČR. 

1. Studium muzejních předmětů a muzejních archiválií je dovoleno prezenčně v badatelně muzea nebo v prostoru k tomu stanovenému. Do jiných prostorů muzea nemají badatelé přístup.

2. Ke studijním účelům se zapůjčují pouze řádně evidované sbírkové předměty, jejichž stav dovoluje badatelské využití.

3. Badatel prokáže svou totožnost občanským průkazem, popř. průkazem jemu na roveň postaveným, jde-li o cizince, platným cest. dokladem, a zapíše se do návštěvní knihy. 

4. Badatel vyplní badatelský list. Badatelský list vyplňuje také při každé změně účelu studia, popř. tématu studia.

5. Badatel dále předloží žádost o zapůjčení předmětů, která musí obsahovat: osobní údaje, č. OP nebo cest. pasu u cizinců, důvod studia a přesné určení studijního zájmu. 

6. Ke studiu se badateli předkládají muzejní předměty a archiválie ve lhůtě dané provozními podmínkami muzea a v množství na jeden návštěvní den.6.   Nezahájí-li badatel studium požadovaných muzejních předmětů nebo archiválií nebo přeruší-li studium na dobu delší 30 dnů, muzeum mu nadále muzejní předměty a archiválie v badatelně neponechá.

7.  Při studiu se badatel řídí pokyny pracovníka muzea, který je pověřen dozorem v badatelně. Pověřený pracovník je povinen zkontrolovat počet a stav zapůjčených předmětů badateli i při jejich vrácení a zjištěné nedostatky ihned hlásit.

8.  Při studiu zachází badatel s muzejními předměty a archiváliemi tak, aby nedošlo k jejich poškození, nesmí zasahovat do systému uspořádání materiálu, písemné dokumenty nesmí používat jako podložky, podtrhávat v nich, škrtat nebo do nich vpisovat. O náhradě způsobené škody platí příslušné předpisy.

9.  Použít digitální fotografické a filmové přístroje smí badatel se souhlasem ředitele muzea. Počítač, kopírku a jiné zařízení usnadňující studium může badatel použít s povolením pracovníka pověřeného dozorem v badatelně. Použití kopírovacího stroje se poskytuje za úplatu.

10. Badatel smí používat informace získané studiem muzejních předmětů nebo archiválií jen k účelu uvedenému v badatelském listě. Ve svých vědeckých nebo jiných pracích je povinen uvést název muzea, muzejní sbírky, kterou studoval a inventární číslo studovaných předmětů nebo archiválií.

11. Badatel je povinen oznámit muzeu, z jehož sbírek čerpal, bibliografické údaje o své práci. V případě jejího publikování je povinen zaslat tomuto muzeu jeden její výtisk.

13. Při posuzování žádostí o zaslání muzejních předmětů nebo archiválií ke studiu do jiného muzea postupuje ředitel muzea podle předpisů o přenechání sbírek k dočasnému užívání mimo organizaci.

14. Požaduje-li badatel ke studiu předměty, která vyžadují zvláštní ochrany nebo předměty, jež nejsou ke studiu způsobilé nebo u nichž je mimořádné nebezpečí poškození, rozhodne o zapůjčení ředitel muzea. Muzeum má právo zapůjčení těchto předmětů odmítnout nebo stanovit zvláštní podmínky pro jejich studium.

15. V souvislosti se studovaným tématem může badatel též využít knih, časopisů a novin z muzejní knihovny při dodržování knihovního řádu.

Závěrečná ustanovení

1.  Studiem muzejních předmětů a archiválií nesmí být ohroženy státní nebo společenské zájmy nebo právem chráněné zájmy dosud žijících osob.

2.  Poskytnutí sbírkových předmětů získaných vlastní činností muzea ke studiu je po dobu 3 let podmíněno souhlasem organizace. V té době má pracovník, který sbírkové předměty získal, prioritní právo na jejich studium.

3.  Poruší-li badatel některé ze základních povinností uložených badatelským řádem, může mu být další studium muzejních předmětů odepřeno, příp. již udělený souhlas odvolán.