Obsah

PRAVĚK

Expozice Pohledy do pravěku představuje pravěký vývoj na Chomutovsku a Kadaňsku od neolitu po dobu římskou (6. tisíciletí př. n. l.–400 n. l.), především na základě výsledků rozsáhlých archeologických výzkumů lokalit, jež svým významem přesahují hranice regionu. Výstavní sál je rozdělen na svět „živých“ a svět „mrtvých“ s rekonstrukcemi hrobů tří pravěkých kultur.

   Neolit a eneolit je zastoupen zejména nálezy z Vikletic, kde probíhal při výstavbě Nechranické přehrady archeologický výzkum: mj. bylo odkryto jedno z největších pohřebišť eneolitické kultury se šňůrovou keramikou v Evropě. Přes 160 prozkoumaných hrobů poskytlo bohatý nálezový materiál. Expozice ukazuje široký repertoár materiální kultury těchto raných pravěkých období.

   Doba bronzová je mj. obdobím depotů, tj. hromadných nálezů keramiky nebo bronzových nástrojů, zbraní či ozdob ukládaných do země jako votivní dary – obětiny nebo jako sklady. Expozice ukazuje keramické depoty odkryté šťastnou náhodou v Droužkovicích (celkem uloženo 53–55 nádob, úplně nebo alespoň zčásti se podařilo rekonstruovat přes 30 talířů) a v Čachovicích (s více než 30 šálky), depot bronzových ozdob z Lužice či srpů z Místa.

   Starší doba železná je zastoupena především nálezy kultury bylanské. V Polákách bylo odkryto jedno z největších pohřebišť bylanské kultury u nás. Bylo prozkoumáno 54 hrobů různé konstrukce, doloženo mohylové překrytí hrobu a dřevěné komory. Bohaté hroby obsahovaly rozsáhlou keramickou výbavu, bronzové ozdoby, jantarové korálky či železné a bronzové součásti koňských postrojů a dřevěných pohřebních vozů. Také ve Vikleticích bylo doloženo významné bylanské osídlení, mezi nálezy vyniká přes 1 m vysoká zásobnice.

   V expozici jsou vystaveny nálezy z dvorce v Droužkovicích, včetně vzácné bronzové plastiky a střepu řecké černofigurové nádoby, a ozdoby a nádoby z dalších nalezišť, mezi nimi mimořádné nálezy z Místa – bronzový„turban“, bronzové zdobené náramky a nákrčník z tenkého plechu či tzv. „Wendelring“ – bronzový nákrčník z krouceného plechu.
    Keltské nálezy doby laténské představují bronzové náramky, spony a nánožníky, zlomky skleněných náramků, malovaná keramika z Vikletic, Kadaně, Veliké Vsi či Března. Zajímavým exponátem je také velká zásobnice z Vikletic či kamenný mlýnek z Vilémova vyrobený z křemence z Hradiště u Černovic s otiskem zkamenělé rostliny.

   Době římské v expozici dominují dvě lokality: Lomazice a Nezabylice. V r. 1967 bylo na katastru obcí Dolany a Lomazice odkryto pohřebiště s 30 žárovými hroby ze starší doby římské. Nejstarším exponátem této části je tzv. plaňanský pohár, k nejmladším patří železná sekera či mince císaře Constantia II. Figurina ženy představuje germánský oděv.

   Z pohřebiště v Nezabylicích jsou vystaveny zbraně – stočené železné meče, kopí a oštěpy, kování štítů, ozdoby – stříbrná jehlice, zlomek stříbrného náramku, bronzové spony či unikátní bronzové vědro s obličejovými atašemi.

   Za pozornost také stojí patrně hromadný nález z Hrádečné s železnými zbraněmi – 11 kopími a oštěpy, 4 puklicemi a 5 držadly štítů a vícenásobně ohnutým mečem.

   Ve světě „mrtvých“ jsou rekonstruovány hroby tří pravěkých kultur s odlišným pohřebním ritem: kostrový hrob kultury se šňůrovou keramikou z Vikletic, kostrový hrob překrytý mohutnou mohylou kultury bylanské z Poláků a žárový hrob doby římské z Nezabylic.

   Jednotlivá období pravěku jsou provázena mapami, na nichž jsou vyznačena významná naleziště.

   K expozici byl vydán katalog.

  Prohlídka expozice je možná s průvodcem i bez průvodce. Nabízíme také odborný výklad přizpůsobený požadavkům návštěvníka (vhodné zejména pro školy, jejich semináře apod., vždy po předchozí dohodě). Pro školy jsou připraveny pracovní listy.

pp2