Obsah

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.,

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.     Tato směrnice stanoví bližší podmínky organizačního zabezpečení postupu Oblastního muzea v Chomutově, p. o. (dále jen „OMCV“) při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

 

Čl. 2

Poskytování informací

 1. Způsoby poskytování informací OMCV

        zveřejněním

 • povinně zveřejňované informace – v rozsahu a způsobem podle § 5 zákona jsou zveřejněny na internetových stránkách www.muzeumchomutov.cz

        na základě žádosti o informace, kdy žádost může být podána:

                a.         ústně

                b.         písemně, a to i za užití sítě nebo služby elektronických komunikací, podané prostřednictvím zveřejněné elektronické adresy – sekretariat@muzeumchomutov.cz nebo do datové schránky cg7k6ua;

 • žádost doručená e-mailem s žádným, prošlým nebo nepodepsaným uznávaným elektronickým podpisem
  • žádost doručená na adresu sekretariat@muzeumchomutov.cz – odesílatel je vyzván ke ztotožnění. Den, kdy dojde ke ztotožnění žadatele, je brán za den doručení žádosti, od něhož se počítá běh zákonných lhůt. Pokud nedojde ke ztotožnění do 5 dnů, je žádost označena jako SPAM a dále se nevyřizuje. V případě ztotožnění je podání předáno k vyřízení.
  • žádost doručená na ostatní e-mailové adresy – nejedná se o žádost dle InfZ
 • žádost doručená e-mailem podepsaná uznávaným elektronickým podpisem
  • žádost doručená na adresu sekretariat@muzeumchomutov.cz – vyřizuje se dle InfZ
  • žádost doručená na ostatní e-mailové adresy – nejedná se o žádost dle InfZ

 

 1. Forma a způsob poskytnutí informací:

                a.         ústně (při ústně učiněné žádosti)

                b.         ve formátu (formátem informace je InfZ myšlena podoba informace - elektronická, listinná, zvuková, obrazová nebo audiovizuální) a jazyku (jazykem informace je InfZ myšleno její slovní vyjádření) podle obsahu žádosti o poskytnutí informace

                c.         informace se poskytuje způsobem podle obsahu žádosti a InfZ; vlastní informaci je možno poskytnout i v podobě fotokopie či na paměťových mediích.

       

Čl. 3

Evidence podání a postupu při jejich vyřizování

 1. Všechna podání, doručená v listinné podobě nebo prostřednictvím elektronické adresy sekretariat@muzeumchomutov.cz, týkající se záležitostí upravených InfZ (např. žádost o poskytnutí informace, ztotožnění žadatele, stížnost na postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace, odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, atd.) a postup při jejich vyřizování jsou zaznamenávány ve spisové službě a evidují se v souladu s ustanoveními spisového řádu.

Čl. 4

Obecné zásady postupu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

 1. Žádosti podané ústně (telefonicky, osobně) budou vyřizovány ústně. Pokud se žadatel nespokojí s ústním vyřízením, je třeba, aby podal písemnou žádost. Ústní informace poskytuje každý zaměstnanec OMCV v souladu se svou pracovní náplní.
 2. Žádost je podána dnem, kdy byla doručena.
 3. Informace musí být poskytnuty ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení žádosti nebo od jejího upřesnění. Lhůtu lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, a to pouze ze závažných důvodů a způsobem uvedeným v InfZ.
 4. Žádost o poskytnutí informace se vyřizuje způsobem uvedeným v InfZ.
 5. Poskytnutí informací žadateli lze vázat na požadavek úhrady nákladů ve výši stanovené sazebníkem v souladu s InfZ a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Platný sazebník úhrad je obsažen v příloze č. 1 této směrnice. Při tom se postupuje:
  • v souladu s InfZ, ve lhůtě pro poskytnutí informace, se žadateli oznamuje požadavek úhrady za poskytnutí informace (při nesplnění této povinnosti nárok na úhradu propadá), součástí oznámení musí být poučení podle InfZ o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost,
  • vydání informací je podmíněno zaplacením úhrady bankovním převodem nebo do pokladny OMCV přímo (popřípadě složenkou).
 6. O postupu při poskytování informace se pořizuje záznam (vyjma ústně podaných žádostí), který se zakládá do spisu.
 7. V případě, že žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, lze nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, vyřizující mu ji poskytne; to neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.
 8. Poskytnutí žadatelem požadované informace lze odmítnout nebo jeho rozsah omezit pouze z důvodů uvedených v InfZ.
 9. Pokud žádosti nebude, byť i zčásti, vyhověno, bude ve lhůtě pro vyřízení žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy žádost bude odložena.
 10. Odložení žádosti o poskytnutí informace je možné pouze z důvodů uvedených v InfZ.

 

Čl. 5

Odvolání

 1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání.
 2. OMCV, který napadené rozhodnutí vydal, předkládá odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání odvolacímu orgánu spolu se spisovým materiálem, pokud odvolání ve smyslu § 87 správního řádu nevyhoví (zruší rozhodnutí a informaci poskytne, zruší rozhodnutí z důvodů uvedených žadatelem a vydá nové rozhodnutí o odmítnutí žádosti z jiných důvodů).
 3. O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Rozhodnutí o odvolání může být napadeno žalobou podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 6

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti může podat žadatel z důvodů uvedených v InfZ.
 2. Stížnost lze podat písemně nebo ústně.
 3. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 4. OMCV, který vyřizovalo žádost, předloží stížnost se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne doručení stížnosti, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

 

Čl. 7

Závěr

 1. Postup dle této směrnice musí být v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v znění pozdějších předpisů.
 2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2019

 

Příloha:

Č. 1 - sazebník úhrad

V Chomutově dne 26. 6. 2019

 

Mgr. Markéta Prontekerová

ředitelka Oblastního muzea v Chomutově

 

SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999