Obsah

Památky - Příroda - Život

Pokyny pro autory

PPŽ přehled článků 2004 až 2017

Muzejní publikace

Pro širokou veřejnost, ale zejména pro školní děti a mládež, jejich učitele a pro školní knihovny vydává Oblastní muzeum řadu vlastivědných titulů, zabývajících se chomutovským okresem, jeho částmi a obcemi.

Zvláštní místo mezi nimi zaujímá muzejní časopis „Památky - Příroda - Život", zkráceně PPŽ, který již od r. 1963 zpravidla čtyřikrát ročně přináší 32 stran originálních příspěvků z chomutovského regionu, které je nemožné získat jinde. Autory příspěvků jsou pracovníci muzea i externí spolupracovníci, lidé s hlubokými znalostmi a velkou láskou ke svému oboru. Řada z nich dosáhla vědecké kvalifikace, u mnohých jde o celoživotní neprofesionální zájem, u všech si nesmírně vážíme jejich práce pro muzeum.
Souhrn informací a materiálů, které muzejní PPŽ svým čtenářům na dosavadních šesti a půl tisíci stran zprostředkovala, je obsáhlý a zejména ten, kdo je pravidelným čtenářem nebo předplatitelem ví, jaké potěšení přináší možnost vracet se podle potřeby ke starším výtiskům pro informace, které mají trvalou hodnotu a jak cenný je jejich ucelený soubor. Regionální vlastivěda má nezastupitelnou hodnotu i pro tzv. velkou vědu objevováním a zpracováním původních pramenů, které nezřídka mění vžité pohledy. Tradice regionální vlastivědy v našem okrese je velká a důkladná a je proto zavazující pokračovat v díle našich předků.

Současně dorůstají nové generace dětí, které by měly mít možnost seznámení se vším, co rozšíří jejich pohled na nejbližší okolí míst, ve kterých vyrůstají. Zejména pro učitele dějepisu, přírodních věd a občanské výchovy, žákovské a učitelské knihovny, zájemce o historii z řad žáků a studentů je jistě vhodné mít k dispozici jako doplněk běžných učebnic a rozšíření učiva soubor mnohdy zcela unikátních materiálů. Vždyť i v dobách, kdy to nebylo běžné, se muzea zabývala převážně odbornou problematikou.

Ze zkušenosti můžeme doporučit jejich využívání pro vědomostní soutěže základních škol, středoškolskou odbornou činnost i pro přijímací řízení na společenskovědní obory vysokých škol, kde se značně zvyšují nároky na studenty, osvědčující hlubší úroveň znalostí a  zájmu o obor. Na druhou stranu je časopis ideální příležitostí pro talentované studenty k publikování jejich prací a i my vítáme takovou spolupráci. Ostatně, podíváme-li se na činnost regionálních badatelů v minulosti, nelze si bez spolupráce s mladými lidmi a učitelstvem představit vydání prací Bernauových, Sedláčkových, Otty a jiných. Řada pedagogů přispívá do našeho časopisu i nyní.

Oblastní muzeum nabízí všem zájemcům:

  • předplatné muzejního časopisu PPŽ v jakémkoli počtu výtisků
  • dodání dříve vydaných čísel PPŽ až do vyčerpání zbylých zásob, a to počínaje rokem 1972. U ročníků 1977-79, 1981, 1984, 1987 a od ročníku 1990 dál je dosud k dispozici určitý počet kompletních vydání. Objednávky nebo přímý odběr lze vyřídit osobně, telefonicky nebo na email knihovna@muzeumchomutov.cz Bibliografie článků vydaných do roku 2015 je k dispozici v muzejní knihovně (tel. 474651252 – Romana Lichtenberková). V neposlední řadě musíme připomenout neopominutelnou výhodu v prodejní ceně časopisu, která je stanovena pod úrovní skutečných nákladů a je velmi přijatelná i pro jednotlivé zájemce. U starších čísel jde o původní ceny  3, 5, 10, 20,- Kč, i současná cena za výtisk 30,- Kč 
  • publikace z mimořádně cenných historických muzejních edic „Zaniklé obce“, „Obce Chomutovska“ a „Materiály a studie“ a další publikace mimo edice
  • katalogy výstav, průvodce po muzejních expozicích a různé příležitostné tisky