Obsah

Hlavní budova muzea, Palackého 86

 

    Muzejní budova byla součástí jezuitské koleje, založené v r. 1591 Jiřím Popelem z Lobkowicz, majitelem města a vysokým úředníkem císaře Rudolfa II. Celý rozsáhlý areál koleje, sloužící po zrušení jezuitského řádu jako kasárna, byl ze zdevastované podoby zrekonstruován do dnešní podoby kulturního centra. Jeho součástí je kromě veřejné knihovny, galerií Špejchar a Lurago, atria, ateliérů a kluboven i kostel sv. Ignáce. Pro potřeby muzea byla od  70. let upravována budova bývalého domu pro chudé studenty, později jezuitského a státního gymnázia. Budova, postavená na místě parkánu mezi městskými hradbami, je sídlem ředitelství muzea, kromě výstavních sálů jsou zde umístěny depozitáře, přednáškový sál, knihovna se studovnou a technické provozy. Výstavní sály slouží k prezentaci přírodovědných a etnografických sbírek V r. 2002 byla po rekonstrukci zpřístupněna vyhlídková Hvězdářská věž, užívaná jezuity jako observatoř. Dnes je v ní umístěna výtvarná expozice díla malíře Ilji Sainera. 


Seminární „Hvězdářská věž“  

   Nyní opravená a otevřená věž budovy Oblastního muzea v areálu bývalého jezuitského gymnázia je ve svém základu jednou z nejstarších staveb ve městě. Dolní část věže je zřejmě starší i než městská věž na náměstí l. Máje. Tuto skutečnost nám dokládají dokumenty z roku 1589, které se týkají výběru staveniště a ploch pro výstavbu jesuitské koleje. Pro jeden z objektů jezuitského areálu - školní zařízení pro nemajetné studenty, tak zvaný chudobinec (dormitorium) - byla vybrána Jiřím Popelem z Lobkowicz a zástupci jesuitského řádu v roce 1589 zahrada v parkánu mezi hradební strážní věží a věží žaláře. 

   Současná věž je totožná se strážní věží, která byla součástí městského opevnění zřejmě od konce 14. století. Stavba byla provedena mezi uvedenými hradebními věžemi v roce 1591. Roku 1594 tu již studovalo 70 nemajetných studentů. Při velkém požáru města byly 1598 chudobinec s novým krovem i věže zničeny. Původně dvoupodlažní stavba semináře, jehož součástí je věž, byla zvýšena o další podlaží a v roce 1614 již měla téměř současnou podobu. Bylo zde již 150 studentů. Ve dvacátých létech 17. století byl chudobinec změněn na seminář pro majetnější studenty. V objektu u věže pak působilo jezuitské gymnázium, které po zrušení řádu v roce 1773 bylo postupně změněno na městské gymnázium. Při velké opravě v letech 1845 až 1846 byla nákladem města Chomutova zvýšena seminární věž a zřízen dnešní vyhlídkový ochoz. Při této opravě byla zbořena věž žaláře na západním okraji budovy a na jejím místě byly rozšířeny učebny gymnázia. Věž seminární dostala svoji dnešní podobu sejmutím dřevěné báně a zvýšením věže, ukončeným ochozem s kamennou balustrádou v roce 1846. Terasa na věži byla používána pro hvězdářská pozorování. Úpravou v polovině 19. století byla však silueta budovy ochuzena o svoji západní věž, která byla zbořena do základů. Gymnázium v seminární budově sídlilo až do roku 1932, kdy bylo přestěhováno do nové budovy na Vinohradech.  

  V 70. letech 20. století prošla celá budova gymnázia včetně věže nákladnou rekonstrukcí, při které byl vnitřek věže opatřen současným kovovým schodištěm.   V roce 1981 se věž stala součástí Okresního muzea, které se dočkalo rozšíření prostor o polovinu budovy bývalého jezuitského gymnázia, kam se přemístilo ředitelství, muzejní knihovna a konzervátorská dílna, po roce 1990 pak získalo budovu celou.

  V r. 2001 byla  Hvězdářská věž po úpravách, provedených firmou BOS Radovan Vítámvás Spořice, zpřístupněna veřejnosti jako vyhlídková věž, v r. 2004 umožnilo zateplení věže vybudování stálé expozice díla malíře Ilji Sainera.


Virtuální prohlídka na stránkách www.virtualtravel.cz  společnosti Panoramas:
 
   Dům Jiřího Popela

   Popelův sál

   Svět Krušných hor

   Hvězdářská věž

   Bývalý jezuitský areál - areál

   Bývalý jezuitský areál - atrium