Obsah

O knihovně

Veřejně přístupná základní knihovna se specializovaným knihovním fondem.

Evidenční číslo: 2604/2002 Sigla: CVE 001

Stručná historie knihovny

Založení knihovny je možno datovat rokem 1923 zároveň s ustavením Městského muzea v Chomutově. Jejím základem se stalo torzo staré chomutovské gymnaziální knihovny a bývalé knihovny alžbětinského kláštera v Kadani. Roku 1937 byla knihovna uspořádána (obsahovala tehdy na 1 700 svazků), na čemž se významně podílel ředitel muzea dr. Rudolf Wenisch. Knihovní fond byl systematicky doplňován nákupy odborné literatury z řady vědních oborů zastoupených v muzeu.

Knihovní fond

Současná muzejní knihovna pečuje o fond 21.820 svazků. Fond knihovny je rozdělen na dvě části: sbírkovou a specializovanou. Sbírková část se dále dělí na historické fondy (rukopisy, staré tisky, kramářské písně), regionální literaturu a regionální periodika. Specializovaná část na odbornou literaturu a periodika.

Ve sbírce starých tisků (tisky do r. 1880) převládá literatura zaměřená na náboženství, přírodní vědy, právo, historie atd. Nejcennější knihou ve sbírce je Pharmacopeia Augustiana reformata od Joannise Zwelferiho z roku 1667, ale za připomínku stojí i řada dalších. Mezi nimi zejména Chronologické dějiny Čech, dílo chomutovského rodáka Františka Pubičky, městské právo Království českého z roku 1700 a třídílná příručka mechaniky (Handbuch der Mechanik) od Franze Josefa Gerstnera. Ke knihám nejvyužívanějším pro historické bádání patří Schallerova a Sommerova topografie.

Regionální literatura mapuje území chomutovského regionu, zčásti Mostecko, Lounsko, Chebsko a Karlovarsko. Zahrnuje adresáře, příležitostné tisky, telefonní seznamy, ale i vlastivědná a historická pojednání představující nedocenitelný zdroj historických informací. Mezi jinými lze zvláště vyzdvihnout Heimatskunde des politischen Bezirkes Komotau z r. 1898 a Geschichte der Stadt Weipert J. Wilda.