Obsah

Knihovní řád

KNIHOVNY OBLASTNÍHO MUZEA V CHOMUTOVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Č. EVIDENCE MK ČR 2604/2002 , SIGLA CVE 001

V souladu se zřizovací listinou Oblastního muzea v Chomutově, p. o. (dále jen „OM CV“) a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává knihovna Oblastního muzea v Chomutově (dále jen „knihovna“) tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

1. Knihovna je knihovnou základní se specializovanými fondy ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

2. Posláním knihovny OM CV je shromažďovat, evidovat, zpracovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy, dokumenty dokládající kulturní, společenské, hospodářské, technické a jiné činnosti v regionu, dále pak regionální dokumenty z oborů přírodních věd a jiné dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.

3. Činnost knihovny se řídí následujícími právními předpisy:

a) zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách, v platném znění

b) vyhláškou Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. k provádění zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění

c) zákonem č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů

d) zákonem č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů  

e) nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

4. Muzejní knihovna je převážně knihovnou prezenční.

 

Čl. 2 

                                                 

Knihovní fondy

1. Knihovní fond je rozdělen na dvě části:

a) Sbírkový fond - obsahuje dokumenty sbírkové povahy a je přihlášen v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR (CES) a podléhá ustanovením zákona č.122/2000 Sb. Konkrétně se jedná o: Knihy (Staré tisky) - ST, Regionální literatura - MT (literatura pocházející a vztahující se k regionu Chomutovska, Krušných hor a v menší míře dalších sousedních oblastí; obecně severních Čech a přilehlých území za hranicemi v Sasku – Euroregion.

b) Specializovaný fond - obsahuje dokumenty vztahující se k odborné činnosti a sbírkovému fondu muzea vydané po roce 1861 (včetně). Zvláště se jedná o následující obory: Regionální literatura, která široce postihuje veškeré obory lidské činnosti a přírodních věd na Chomutovsku anebo má vztah k Chomutovsku, případně celým severním Čechám, avšak není zařazena do sbírkového fondu. Dále historie, pomocné vědy historické, umění, technika, přírodní vědy (botanika, geologie, ochrana přírody a krajiny) a jiných oborů souvisejících s odbornou činností muzea a uchovávaných podsbírek. Tento fond dále obsahuje periodika zaměřená na výše uvedené obory. Knihovní fond je doplňován podle akvizičního plánu a aktuálních potřeb muzea.

2. Knihovní fondy se půjčují především prezenčně ke studiu ve studovně. Absenčně lze zapůjčit dokumenty odborným pracovníkům muzea. Nejsou-li dokumenty ze specializovaného fondu starší 50 let, mohou být půjčeny i ostatním uživatelům.

3. Ze specializovaného fondu je možné formou dlouhodobých výpůjček vytvářet studijní příruční knihovny pro jednotlivé odborné pracovníky muzea.

4. Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fondy chránit a nesmějí je poškozovat.

 

Čl. 3

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
  • výpůjční služby
  • meziknihovní služby
  • informační služby:
   • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
   • ústní i písemné informace bibliografického a faktografického charakteru,
   • přístup na internet.                                                                                                          
 2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.
 3. Knihovna poskytuje za úhradu reprografické služby. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 4

Registrace uživatele

 1. Registrovaným uživatelem knihovnyse může stát každáfyzickánebo právnická osoba starší 15 let nebo osoba mladší 15 let v doprovodu dospělé osoby na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození. Správnost údajů ověřuje knihovník podle platného průkazu totožnosti.
 3. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 5

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
 4. Uživatelé mají nárok na jedno místo ve studovně. V případě plného obsazení míst ve studovně jsou povinni vyčkat na jejich uvolnění mimo prostory knihovny či se objednat v knihovně na jiný termín.
 5. Čtenáři nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do zapůjčeného materiálu, zejména do něj vpisovat poznámky, podtrhávat nebo zvýrazňovat text, malovat, vytrhávat listy, znečisťovat jej apod.
 6. Badatel je ve svých vědeckých nebo jiných pracích povinen uvést jako zdroj knihovnu OM CV (v plném znění) a signaturu sbírkového fondu. Dále je povinen v případě publikování své práce zaslat knihovně jeden její výtisk, pokud čerpal při svém studiu ze sbírkového fondu knihovny muzea.

Čl. 6

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

III. Výpůjční řád

Čl. 7

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 8

Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 7 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny,
 • které jsou součástí sbírkového fondu (Staré tisky ST a Regionální literatura MT)

Čl. 9

Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady.
 2. Uživatel svým podpisem na knižním lístku potvrdí výpůjčku.
 3. Uživatel může požádat ústně nebo písemně o rezervaci dokumentu.

Čl. 10

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 3. Ze specializovaného fondu je možné formou dlouhodobých výpůjček vytvářet studijní příruční knihovny pro jednotlivé odborné pracovníky muzea.

Čl. 11

Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 3. Na žádost knihovny jsou zaměstnanci povinni konkrétní svazky okamžitě vrátit a umožnit jejich studium dalším uživatelům. Rovněž je nesmějí půjčovat třetím osobám.
 4. Před ukončením pracovního poměru je zaměstnanec muzea povinen prokázat se potvrzením, že nemá žádné závazky vůči knihovně OM CV. Potvrzení vydá pracovník knihovny.

Čl. 12

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 5 dokumentů.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).
 6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13

Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 14

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 15

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

 1. Poplatek z prodlení:
  • povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
  • nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou.

Čl. 16

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

               

 1. Výjimky z KŘ povoluje ředitelka Oblastního muzea v Chomutově
 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy
 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 1. 2006
 4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 1. Ceník placených služeb a poplatků Knihovny Oblastního muzea v Chomutově.
 2. Poučení o ochraně osobních údajů
 3. Badatelské dny pro mimomuzejní badatele

 

V Chomutově dne 30. 5. 2018                                                                                              

                                                           

 

Příloha č. 1 Knihovního řádu OM CV

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB A POPLATKŮ

Knihovna poskytuje reprografické služby pro badatele za účelem kopírování informací v souladu s autorským zákonem. K vlastní ceně služeb se dle autorského zákona účtuje přirážka 0,20 Kč (za černobílou stránku) nebo 0,40 Kč (za barevnou stránku). Částky jsou odváděny příslušnému kolektivnímu správci tak, jak je stanoveno výše uvedeným zákonem.

Poplatky kolektivnímu správci jsou předem zahrnuty v níže uvedených cenách


1) Kopírování

a) černobílé

formát A4: jednostranný 2,00 Kč
oboustranný 3,00 Kč
formát A3: jednostranný 3,00 Kč
oboustranný 5,00 Kč

b) barevné              

formát A4: jednostranný 15,00 Kč

oboustranný 29,- Kč

formát A3: jednostranný 30,00 Kč                                                                                    

oboustranný 55,00 Kč

2) Tisk materiálů z internetu

 ceny stejné jako u kopírování

 

3) Poplatky čtenářů při nedodržení výpůjční lhůty stanovené knihovnou muzea (absenční výpůjčky):

1. upomínka:   5,00Kč

2. upomínka: 15,00 Kč

3. upomínka: 35,00 Kč

4. upomínka: 80,00 Kč

 

Příloha č. 2 Knihovního řádu OM CV

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Knihovna Oblastního muzea v Chomutově.

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 • Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon
 • Služební údaje: přehled výpůjček, upomínání
 • Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány ve skartovačce (o skartaci provede knihovnice zápis).

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR. Kompletní Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů jsou veřejně přístupné na webových stránkách OM CV kontakty/gdpr/

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Oblastní muzeum v Chomutově, Palackého 86, 430 01 Chomutov, nebo e-mailem: sekretariat@muzeumchomutov.cz

 

Příloha č. 3 Knihovního řádu OM CV

BADATELSKÉ DNY PRO MIMOMUZEJNÍ BADATELE

Pondělí:             9.00-11.00          12.00-15.30

Středa:               9.00-11.00           12.00-17.00

Pátek:                 9.00-11.00           12.00-15.00

Nutná je předchozí domluva telefonická (775 870 669), elektronickou poštou (knihovna@muzeumchomutov.cz) či osobní. V případě předchozí individuální domluvy je možnost prodloužení doby v badatelský den v pondělí do 17.00.