Obsah

Sbírkové fondy

Další aktivitou oddělení je péče o sbírkové fondy a jejich zpřístupnění či prezentace veřejnosti, která se většinou děje prostřednictvím výstav nebo publikací. Historické oddělení spravuje několik sbírkových fondů, které se svojí formou váží s jeho odbornou náplní. Jedná se o podsbírky Pohlednice, Fotografie, Numismatika, Faleristika, Militária, Staré tiskyNové dějiny. Při jejich správě se zaměřuje nejen na jejich optimální uložení a ochranu, ale sbírky jsou také odborně dokumentovány, systematicky zpracovávány a podle potřeby a možností restaurovány.

Militária

Základem podsbírky Militaria v Oblastním muzeu v Chomutově jsou původní předválečné sbírky zbraní a zbrojí z muzeí v Chomutově a Kadani, doplněné o nové přírůstky z posledních let. Časové období, které tato sbírka zahrnuje, se pohybuje od 15. po druhou polovinu 20. století. Mezi nejstarší a nejzajímavější exempláře sbírky patří kolekce částí plátových zbrojí ze začátku 16. století z norimberských a augšpurských platnéřských dílen. Dále tvoří sbírku kolekce chladných zbraní od 17. po 20. století, obsahující hlavně unifikované vojenské modely, ale i takové výjimečné exempláře jakým je popravčí meč města Kadaně z počátku 17. století z dílny neznámého pasovského mečíře. Kolekce palných zbraní tvoří z poloviny unifikované vojenské pušky od 18. po 20. století, ovšem hlavní a nejdůležitější částí jsou terčové a lovecké pušky místní provenience. Ty representují díla vejprtských puškařů, mezi kterými nechybí i několik špičkových mistrovských kusů. Sbírku doplňuje i soubor památek na obě světové války, zajímavá je zvláště kolekce ocelových přileb států dohodových mocností a zákopový italský minomet z první světové války, či kolekce sovětských ručních a automatických zbraní z období druhého světového konfliktu. Kromě toho sbírka obsahuje i soubor prachovnic z rohoviny, dřeva či cínu anebo nádhernou sbírku puškařských šablon na výrobu spouští či zámkových desek.

V současnosti je akviziční činnost zaměřena na doplňování stávajícího fondu o památky pocházející z našeho regionu, zvláště prací puškařských rodů z Vejprt a Vernéřova. Podsbírka v současné době prochází významnou fází komplexního restaurování sbírkových předmětů.

Nové dějiny

Předměty ve sbírce pocházejí v podstatné části z území chomutovského regionu a z části z jiných oblastí České republiky (např.: Mostecko, Lounsko, Litoměřicko, Karlovarsko, Rumbursko, Teplicko, Loketsko, ale také z ciziny – z Německa a Rakouska, atd.). Sbírkový fond Nové dějiny je rozdělen do čtyř základních podskupin: archiválie, odznaky, poštovní známky a vzpomínky pamětníků. Celkem obsahuje 3 584 inventárních čísel.

Nejpočetnější podskupinou jsou archiválie uchovávající písemné prameny od 17. století do současnosti. Velice různorodý fond obsahuje fotokopie středověkých listin vztahujících se k historii Chomutova - velmi cenným sbírkovým předmětem je věrná kopie darovací listiny Friedricha syna Načeratova z 29. 3. 1252, kterou zmíněný Friedrich daruje oppidum Chomutov řádu německých rytířů (vůbec první písemná zmínka o Chomutovu). Jedná se o faksimilii, která byla zhotovena podle originálu uloženého ve státním archivu „Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz“ v Berlíně. Dále pak kroniky (obcí, škol, Sokola, atd.), návštěvní knihy chomutovského muzea, spisové materiály spolků (Hlahol, Sokol, Ostrostřelci atd.), úřední vyhlášky, rozsáhlé materiály k volbám z období před rokem 1989 i o po něm (kandidátky, volební lístky, propagační materiály), materiály církevního charakteru, pracovní a vandrovní knížky, dokumenty k některým koncentračním táborům, administrativu JZD /Jednotné zemědělské družstvo/ (Otvice, atd.), diplomy, vkladní knížky, doklady, průkazy, legitimace, přídělové lístky, firemní korespondenci, žádosti k soudu v Přísečnici. Rozsáhlá mapová sbírka (ČSR, Praha, Chomutov, Maštov, opevnění Kadaň, železnice Hroznětín – Vejprty, panství Č. Hrádek, Loketský kraj, porostní mapy, katastrální mapy, automapy, atd.). Dále pak razítka, notové partitury (J. Řáhy, atd.), nálepky na zápalky, gramofonové desky. Významnou součástí jsou pozůstalosti – podnikatele a mecenáše Gustava Hodka žijícího na přelomu 19. a 20. století; posledního německého ředitele jirkovské měšťanské školy a neúnavného kreslíře Jirkova a okolí Ernsta Hennricha (součástí jsou také pohlednice, dopisy, knihy, učebnice, náčrtky, atd.); hudebního skladatele Jaroslava Řáhy (pouze partitury a hudebniny); malíře a učitele kreslení na prvorepublikovém gymnáziu a učitelském ústavu Eduarda Pfrognera (album obrazů a skic a jeho životní vzpomínky).

Převážná část písemností pochází z 19. a 20. století a představuje důležitý zdroj informací dokládající a ilustrující novodobou historii a významné osobnosti regionu. Fond v současnosti eviduje 2687 inventárních čísel.

Další skupinu tvoří odznaky. Kromě klasických kovových odznaků se sponou jsou do této části sbírky zařazeny pamětní medaile a plakety, podnikové a propagační vlaječky, nažehlovací loga, štafetové kolíky a přívěsky. Mají převážně regionální původ, můžeme se tu setkat s odznaky státních podniků a organizací, které působily na území chomutovského okresu. Z odznaků patří k nejzajímavějším a nejstarším sbírkovým předmětům plaketa zemské výstavy, konané v Chomutově v r. 1913 (Deutschböhmische Landesschau Komotau 1913). Autorem návrhu je pravděpodobně Weinberger.

Fond v současnosti eviduje 634 inventárních čísel.

Skupina poštovní známky se sestává ze 70 inventárních čísel. Její součástí jsou české a především československé poštovní známky a 18 aršíků s poštovními známkami z let 1949-1951.

Významnou částí fondu jsou vzpomínky pamětníků, které zachycují autentická vyprávění místních rodáků zejména o událostech druhé poloviny 20. století. Záznamy jsou z části zachyceny v tištěné podobě a novodobější již i v podobě digitální. Několik desítek pamětníků vzpomínalo například na počátky OÚNZ /Okresní ústav národního zdraví/ v Chomutově.

Fond v současnosti eviduje 193 inventárních čísel.