Obsah

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

 

1. Název organizace


Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace


2. Důvod a způsob založení


Organizace byla zřízena Krajským úřadem Ústeckého kraje na základě zřizovací listiny.

Zřizovací listina (486.86 kB)

Dodatky ke zřizovací listině

IČ zřizovatele - 70892156

Internetové stránky zřizovatele: https://www.kr-ustecky.cz/


3. Organizační struktura


Organizační schéma (937.77 kB)

 

4. Kontaktní spojení
 

Kontaktní poštovní adresa:

Palackého 86, 430 01 Chomutov

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Palackého 86, 430 01 Chomutov

Úřední hodiny: 

Po-Pá 8:00-14:00

Telefonní čísla:

474 651 251, 775 870 668

Adresa internetové stránky:

https://www.muzeumchomutov.cz

Adresa e-podatelny:

sekretariat@muzeumchomutov.cz

Kontakty na pracovníky muzea najdete zde.

Výpůjční doba knihovny

 

5. Případné platby lze poukázat


Číslo účtu: 19837441/01006. IČ organizace


IČ: 00360571

 

7. DIČ organizace

 

Nejsme plátci DPH8. Dokumenty


Hlavní dokumenty

Návštěvní řád

Knihovní řád

Zpráva o činnosti za rok 2017

Zpráva o činnosti za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020 

Výroční zpráva za rok 2021 (3.14 MB)

Archiv: zprávy o činnosti

 

Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024 - 2025 (600.79 kB)

Rozpočet na rok 2023 (613.96 kB)

Rozpočet na rok 2022 (609.26 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023-2024 (594.87 kB)

Rozpočet na rok 2021 

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022 - 2023 

Rozpočet na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 - 2022

Rozpočet na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 - 2021

 

9. Žádosti o informace


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. je možno podat přímo na adrese sídla organizace.

Způsob podání žádosti:

a) žádosti sdělené telefonicky:
-    jsou vyřizovány neformálně, bezodkladně a bezplatně
-    současně platí, že telefonické vyřízení žádosti je omezeno hovorem v délce nejvýše 5 minut, je-li třeba více času ke sdělení informace, pak je žadatel vyzván k podání písemné žádosti
b) žádosti podané ústně-osobně
-    jsou vyřizovány neformálně
-    v délce do 30 minut jsou účtovány pouze případné technické náklady (kopírování apod.)
c) žádosti podané písemně (poštou nebo e-mailem)
-    podléhají formalizovanému postupu, a to i v případě, kdy žadateli nebyla ústní žádost uspokojivě vyřízena a on znovu písemně požádá o tutéž informaci


10. Příjem žádostí a dalších podání

 

Žádosti lze podat ústně v sídle organizace, telefonicky na telefonních číslech organizace, nebo písemně.


Za písemnou žádost se považuje žádost, ze které je zřejmé,
-    že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona
-    kdo ji činí (fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla), adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
-    komu je určena

Další informace najdete zde.

 

11. Opravné prostředky

 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. lze odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od:

- odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),

- odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c)

- sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3)

Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů) prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

 

12. Úhrady za poskytování informací 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací13. Nejdůležitější používané předpisy


122/2000 Sb., 483/2004 Sb. (o ochraně sbírek muzejní povahy a následující)
257/2001 Sb. (knihovní zákon)
563/1991 Sb. (o účetnictví)
586/1992 Sb. (o daních z příjmů)
106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů)
320/2001 Sb. (o finanční kontrole)
134/2016 Sb. (o veřejných zakázkách)
89/2012 Sb. (občanský zákoník)

 

14. Licenční smlouvy

-

 

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva 2022 (16.96 kB)​​​​​​​

Výroční zpráva 2021 (118.08 kB)

Výroční zpráva 2020 

Výroční zpráva 2019

 


 

ROZPOČET

ROZPOČET NA ROK 2023 (613.07 kB)

Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 070/60R/2022 ze dne 14. 12. 2022

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023-2024

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2024-2025  (594.87 kB) (600.32 kB)

Schválenou Radou Ústeckého kraje usnesením č. 070/60R/2022 ze dne 14. 12. 2022