Obsah

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

 

1. Název organizace


Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace


2. Důvod a způsob založení


Organizace byla zřízena Krajským úřadem Ústeckého kraje na základě zřizovací listiny.

Zřizovací listina (486.86 kB)

Dodatky ke zřizovací listině

IČ zřizovatele - 70892156

Internetové stránky zřizovatele: https://www.kr-ustecky.cz/


3. Organizační struktura


Organizační schéma (937.77 kB)

 

4. Kontaktní spojení
 

Kontaktní poštovní adresa:

Palackého 86, 430 01 Chomutov

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Palackého 86, 430 01 Chomutov

Úřední hodiny: 

Po-Pá 8:00-14:00

Telefonní čísla:

474 651 251, 775 870 668

Adresa internetové stránky:

https://www.muzeumchomutov.cz

Adresa e-podatelny:

sekretariat@muzeumchomutov.cz

Kontakty na pracovníky muzea najdete zde.

Výpůjční doba knihovny

 

5. Případné platby lze poukázat


Číslo účtu: 19837441/01006. IČ organizace


IČ: 00360571

 

7. DIČ organizace

 

Nejsme plátci DPH8. Dokumenty


Hlavní dokumenty

Návštěvní řád

Knihovní řád

Zpráva o činnosti za rok 2017

Zpráva o činnosti za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020 

Výroční zpráva za rok 2021 

Výroční zpráva za rok 2022 

Archiv: zprávy o činnosti

 

Rozpočet

Rozpočet na rok 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 616.06 kB

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025-2026 Typ: PDF dokument, Velikost: 603.41 kB

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024 - 2025 (600.79 kB)

Rozpočet na rok 2023 (613.96 kB)

Rozpočet na rok 2022 (609.26 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023-2024 (594.87 kB)

Rozpočet na rok 2021 

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022 - 2023 

Rozpočet na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 - 2022

Rozpočet na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 - 2021

 

9. Žádosti o informace


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. je možno podat přímo na adrese sídla organizace.

Způsob podání žádosti:

a) žádosti sdělené telefonicky:
-    jsou vyřizovány neformálně, bezodkladně a bezplatně
-    současně platí, že telefonické vyřízení žádosti je omezeno hovorem v délce nejvýše 5 minut, je-li třeba více času ke sdělení informace, pak je žadatel vyzván k podání písemné žádosti
b) žádosti podané ústně-osobně
-    jsou vyřizovány neformálně
-    v délce do 30 minut jsou účtovány pouze případné technické náklady (kopírování apod.)
c) žádosti podané písemně (poštou nebo e-mailem)
-    podléhají formalizovanému postupu, a to i v případě, kdy žadateli nebyla ústní žádost uspokojivě vyřízena a on znovu písemně požádá o tutéž informaci


10. Příjem žádostí a dalších podání

 

Žádosti lze podat ústně v sídle organizace, telefonicky na telefonních číslech organizace, nebo písemně.


Za písemnou žádost se považuje žádost, ze které je zřejmé,
-    že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona
-    kdo ji činí (fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla), adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
-    komu je určena

Další informace najdete zde.

 

11. Opravné prostředky

 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. lze odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od:

- odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),

- odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c)

- sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3)

Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů) prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

 

12. Úhrady za poskytování informací 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací13. Nejdůležitější používané předpisy


122/2000 Sb., 483/2004 Sb. (o ochraně sbírek muzejní povahy a následující)
257/2001 Sb. (knihovní zákon)
563/1991 Sb. (o účetnictví)
586/1992 Sb. (o daních z příjmů)
106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů)
320/2001 Sb. (o finanční kontrole)
134/2016 Sb. (o veřejných zakázkách)
89/2012 Sb. (občanský zákoník)

 

14. Licenční smlouvy

-

 

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva 2022 (16.96 kB)

Výroční zpráva 2021 (118.08 kB)

Výroční zpráva 2020 

Výroční zpráva 2019

 


 

ROZPOČET

ROZPOČET NA ROK 2023 (613.07 kB)

Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 070/60R/2022 ze dne 14. 12. 2022

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023-2024

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2024-2025  (594.87 kB) (600.32 kB)

Schválenou Radou Ústeckého kraje usnesením č. 070/60R/2022 ze dne 14. 12. 2022