Obsah

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM, DOZOR

Oznamovací povinnost

Zákon 20/1987 Sb. O státní památkové péči stanoví v § 22 oznamovací povinnost:

§ 22, odst. 2) „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. … Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.“

 

Tuto povinnost lze splnit např. oznámením na formuláři Archeologického ústavu AV, Praha,  nebo Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, případně oznámením Oblastnímu muzeu v Chomutově, které je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.

 

S dotazy ohledně stavební činnosti nebo ohledně jakýchkoliv archeologických nálezů se lze obrátit na archeologické oddělení Oblastního muzea v Chomutově.

 

HLEDAČI POKLADŮ – DETEKTORY KOVŮ

Mnoho lidí se domnívá, že vyhledávání předmětů, jež jsou cílem jejich sběratelského zájmu, pomocí detektoru kovů je přípustné a že takto nalezené předměty jsou jejich majetkem.

Vykopání či vyzvednutí kovových předmětů nalezených pomocí detektoru kovů je archeologický výzkum a takto získané předměty jsou archeologickými nálezy. Je třeba si uvědomit několik důležitých skutečností:

právo vykonávat archeologický průzkum mají pouze instituce nebo osoby oprávněné Ministerstvem kultury ČR;

o archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu. Oznámení je povinen učinit nálezce nejpozději do druhého dne po archeologickém nálezu nebo po tom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl. Nález i naleziště musejí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem

 

JAK SE SPRÁVNĚ ZACHOVAT,
KDYŽ NÁHODNĚ OBJEVÍME ARCHEOLOGICKOU PAMÁTKU?

Je zásadní rozdíl mezi dvěma situacemi:

a/ nálezce oznámí náhodný nález a v terénu jej lokalizuje za přítomnosti odborného pracovníka – tento postup je zcela v souladu se zákony;

b/ nálezce vykope nález a teprve pak jej do muzea přinese – takový postup je porušením zákona.

Pokud např. v lese, na poli, ve výkopu najdeme nález, který lze oprávněně považovat za archeologickou památku, je vhodné alespoň fotograficky zachytit podobu místa nálezu. Vyjmout nález lze jen v případě jeho bezprostředního ohrožení. Vždy je třeba co nejrychleji kontaktovat nejbližší archeologické pracoviště.

V případě takového nálezu na Chomutovsku či Kadaňsku se lze obrátit na Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, tel. č. 476 704 465, 777 722 612 (archeologickydozor@uappmost.cz)

nebo na Oblastní muzeum v Chomutově, tel. č. 474 651 251 (ondrackova@muzeumchomutov.cz)

 

VÝSTAVY

Rozsáhlá sbírka archeologická podsbírka muzea je často využívána jinými institucemi při přípravě výstav. V současné době jsou předměty z muzejní sbírky vystaveny ve stálých expozicích a krátkodobých výstavách:

Městské muzeum v Kadani, stálé expozice:

  • 3 prohlídkové okruhy o středověké Kadani,
  • o životě ve středověkém klášteře a těžbě a zpracování nerostných surovin (Františkánský klášter),
  • dějiny a stavební vývoj Kadaňského hradu (Kadaňský hrad);

Národní technické muzeum, stálá expozice: dějiny hornictví v expozici Hornictví

Národní muzeum: Keltové (25. 5. 2018 – 24. 2. 2019).