Obsah

Knihovní řád

Knihovní řád Oblastního muzea v Chomutově

Článek 1.
Poslání knihovny Oblastního muzea v Chomutově

Knihovna Oblastního muzea v Chomutově je veřejnou odbornou knihovnou (dále jen knihovna OM).
Poslání knihovny OM je shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat literární a jiné dokumenty. Knihovna OM veškerou svou činností, tj. budováním knihovních fondů, jejich zpřístupňováním, aktivním využíváním a dalšími knihovnickými a informačními činnostmi přispívá k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů všech věkových a sociálních skupin.
Současně knihovna OM plní i funkci odborné muzejní knihovny.

 

Článek 2.
Knihovní fondy


Knihovní fondy a zařízení knihovny jsou národním majetkem a čtenáři - uživatelé jsou povinni je chránit a nesmějí je poškozovat.
V zásadě je knihovna muzea knihovnou prezenční. V případě odborného fondu lze ve výjimečných případech vypůjčovat absenčně. Podmínky výpůjček jsou uvedeny v článku 4/1a.

 

Článek 3.
Čtenáři - uživatelé knihovny OM: jejich práva a povinnosti


1. Čtenářem knihovny OM se stává osoba starší 15 let zaregistrováním. Osoby mladší 18 let mohou být zaregistrovány              pouze s ručením zákonného zástupce.

2. Čtenáři jsou povinni se řídit knihovním řádem a pokyny pracovníka knihovny.

3. V prostorách knihovny jsou její uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Ve studovně není dovoleno kouřit, jíst ani pít. Dále není dovoleno hlasitě mluvit či jinak hlučet.

4. Do prostor knihovny nemají přístup osoby opilé či jinak omámené. Osoby znečištěné, ozbrojené, malé děti, dále psi či jiná zvířata. Do prostor knihovny se nesmějí nosit ani ukládat výbušniny, snadno vznítitelné materiály apod.

5. Čtenáři mohou ke zpracování a reprodukci textů a obrázků používat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně. Přenosné počítače a fotoaparáty lze používat pouze se svolením pracovníka vykonávajícího službu ve studovně. Není dovoleno užívat fotoaparátů s bleskem bez povolení. Je zakázáno používat ve studovně mobilní telefony.

6. Čtenáři knihovny OM nemají přístup do skladů knihovny.

7. Čtenáři knihovny OM ručí za to, že vypůjčené knihy vrátí nepoškozené. Je zakázáno z knihovních materiálů vytrhávat, vyřezávat stránky, psát do nich či malovat. Volné obkreslování z knih a předloh je dovoleno pouze měkkou tužkou a nepřímo na díle samém. Nesmí se používat rydel, vodových, olejových a jiných barev, barevných inkoustů, fixů a podobných prostředků, kterými by se mohly poškodit knihovní fondy.

8. Čtenáři nesmějí vyjímat katalogizační lístky z katalogů ani na ně psát.

9. Čtenáři mohou ve studovně používat volně přístupné knihy v příruční knihovně.

10. Pokud čtenář - uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat  služeb knihovny OM.

 

Článek 4.
Služby
1. Výpůjční služby:

a) Při vypůjčování knihovního fondu se rozlišuje, zda se jedná o materiál zařazený do sbírkového či odborného fondu. Knihy a periodika sbírkového fondu jsou z běžného půjčování vyřazeny a mohou být půjčeny pouze za podmínek stanovených muzeem pro badatele. Knihy odborného fondu je možno vypůjčit absenčně, pokud jsou duplicitní a to nejvýše na dobu 4 týdnů. Maximálně je možno výpůjčku prodloužit 2x. Periodika se vypůjčují pouze prezenčně. Dobu výpůjčky stanovuje pro každou knihu individuálně pracovník knihovny, a to dle potřeby pracovníků muzea, dalších badatelů a samotné knihovny.

b) Pracovníci muzea jsou povinni na požádání pracovníka knihovny vrátit knihy a periodika a umožnit jejich studium dalším zájemcům.

c) Knihovna OM poskytuje meziknihovní výpůjční služby na základě žádanek meziknihovní výpůjční služby.

d) Půjčování sbírkových knih a periodik z fondů knihovny na výstavy a podobně lze pouze na základě Smlouvy o zapůjčení.

2. Informační služby:

Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny v různých druzích katalogů (např. ve jmenném a předmětovém) a v počítačové databázi.

 

3. Kopírovací služby:

Knihovna poskytuje kopírovací služby na černobílé a barevné kopírce. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu čtenáře, který si je objednal. Pracovník knihovny může odmítnout kopírování z knih, kterým by hrozilo poškození.

 

Článek 5.
Poplatky a náhrady

1. Poplatky za kopírovací služby jsou stanoveny v platném ceníku těchto služeb (ceník je vystavený ve studovně knihovny). Při přijímání  objednávek na kopírování může knihovna žádat zaplacení zálohy či celé částky před započetím práce.

2. Při nedodržení výpůjční lhůty na dobu 1 měsíce vymáhá knihovna upomínkami navrácení děl půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (ze kterých třetí a čtvrtá se posílají doporučeně) následuje vymáhání právní cestou.

3. Náhrady za poškozené nebo ztracené knihy a jiné materiály. Knihovna požaduje tyto formy náhrady:

a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě, 

b) jestliže to není možné, tedy dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby),

c) jestliže náhrada podle předcházejících bodů není možná, může se knihovna dohodnout se čtenářem na dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny,

d) nebo požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty.

 

Součástí tohoto řádu jsou i poplatky a ceník služeb v knihovně Oblastního muzea v Chomutově.

 

I. Poplatky čtenářů při nedodržení výpůjční lhůty stanovené knihovnou muzea (absenční výpůjčky):    

1. upomínka ...........……….....................…………………………     5,- Kč

2. upomínka ……………………………………............................    15,- Kč

3. upomínka ……………………………………............................    35,- Kč

4. upomínka ……………………………………............................    80,- Kč

 

II. Reprografické služby

1.    černobílé kopírování

       Formát A4 jednostranný ………….…………………………..... 2,- Kč

                           oboustranný  …………………...……………….….  3,- Kč

                     A3 jednostranný ….…………………....………………. 3,- Kč

                           oboustranný ..........................................................   5,- Kč

 

2.   černobílé kopírování sbírkových předmětů

       Formát A4 jednostranný ……..………………………….…......  9,- Kč

                           oboustranný  ............………………….……...…....13,- Kč

                     A3 jednostranný  ......….………………….……………12,- Kč

                           oboustranný   ....………………..…………………  25,- Kč

 

3.  barevné kopírování

      Formát A4 jednostranný ....……………...…………....….….... 15,- Kč

                          oboustranný ..…………………......…...................  29,- Kč

                    A3 jednostranný ...………………………….......…….  30,- Kč

                          oboustranný …....………………………...............  55,- Kč

 

4.  barevné kopírování sbírkových předmětů

      Formát A4 jednostranný ……...………………………….......  20,- Kč

                          oboustranný ……....…………………………......  40,- Kč

                    A3 jednostranný …………..………….….………......  35,- Kč

                          oboustranný  …………….…………………......... 70,- Kč

 

III. Internet ve studovně                                                                            

Internet je přístupný badatelům pouze v době, po kterou je knihovna přístupná veřejnosti:

pondělí 9.00 – 15.30

středa   9.00 – 17.00

pátek    9.00 – 15.00